Spreksel advocaten Maastricht

Nieuwsoverzicht Hoge Raad der Nederlanden

 • 'DNA van veroordeelden', rapport PG Hoge Raad over de uitvoering van de Wet DNA-Veroordeelden door het OM
 • Geplaatst op: 13-11-2018 | 14:43
 • De beslissing van de officier van justitie om DNA-materiaal af te nemen bij veroordeelden moet meer gericht worden op strafbare feiten die met DNA-onderzoek kunnen worden opgespoord, zoals ernstige gewelds- en zedenmisdrijven waarop de wetgever oorspronkelijk het oog had. Dat dient de rechtsgelijkheid bij inbreuken op privacy en zorgt er tegelijkertijd voor dat de inspanningen van het Openbaar Ministerie, de politie en de forensische diensten beter gericht zijn op de opsporing van ernstige feiten. Tot die conclusie komt de procureur-generaal bij de Hoge Raad op grond van onderzoek naar DNA-afname bij veroordeelden (pdf, 1,1 MB). Het onderzoek door de procureur-generaal bij de Hoge Raad is gedaan naar aanleiding van de bevindingen in het Rapport Hoekstra. Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van het opsporingsonderzoek naar de dood van oud-politica Els Borst. Zij werd het slachtoffer van Bart van U., een verwarde persoon, ...
 • Nader onderzoek nodig voor beoordeling herzieningsaanvraag in zaak doodslag 37-jarige vrouw
 • Geplaatst op: 13-11-2018 | 11:57
 • De Hoge Raad vindt nader onderzoek nodig voor de beoordeling van een herzieningsaanvraag in een zaak waarin het gaat om de onherroepelijke veroordeling en oplegging van tbs voor doodslag op een 37-jarige vrouw in Hintham op 10 april 2000.De advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad diende op 12 oktober jl. in deze zaak een herzieningsaanvraag in. Die aanvraag houdt kort gezegd in dat in de visie van de AG de bewezenverklaring van doodslag vrijwel uitsluitend is gebaseerd op de rapportages en verklaringen van twee deskundigen die kort na het overlijden van de vrouw onderzoek hebben gedaan. Recent is opnieuw onderzoek gedaan door twee andere deskundigen. De conclusies van deze nieuwe deskundigen verhouden zich, zo staat in de herzieningsaanvraag, slecht met de bewezenverklaring van doodslag en wijzen in de richting van zelfdoding door het slachtoffer. Met deze nieuwe inzichten kon het gerechtshof destijds nog niet bekend ...
 • Conclusie PG: verzoek tot wraking van alle raadsheren in de strafkamer Hoge Raad ongegrond
 • Geplaatst op: 09-11-2018 | 09:21
 • Raadsheren die aanschuiven bij de beraadslaging over zaken bij de Hoge Raad zonder dat zij zijn aangewezen om mee te beslissen. Mag dat? Volgens advocaat mr. Jebbink niet. Wanneer de geheime beraadslagingen in raadkamer plaatsvinden, mogen daarbij alleen de raadsheren zijn die volgens de regels met de behandeling en de beslissing in de zaak belast zijn, vindt hij. Omdat het in de praktijk anders loopt, diende hij een wrakingsverzoek in tegen de hele strafkamer van de Hoge Raad. De procureur-generaal bij de Hoge Raad, mr. J. Silvis, adviseert het hoogste rechtscollege om dat wrakingsverzoek te verwerpen. De rechtzoekende houdt de onpartijdige rechter zoals dat is vastgelegd. De bredere beraadslaging dient de rechtseenheid, is niet strijdig met de wet en voldoet aan normen van eerlijke berechting. Dat staat, uitvoerig onderbouwd, in de vandaag gepubliceerde conclusie van de procureur-generaal. De wrakingskamer van de Hoge Raad, waarin voor ...
 • Uitspraak Hoge Raad over toepassing verhoogd tarief watersysteemheffing openbare weg
 • Geplaatst op: 09-11-2018 | 16:14
 • Voor de watersysteemheffing mogen waterschappen het verhoogde tarief toepassen op de verharde gedeelten van de openbare weg. Tot het begrip openbare weg in de Waterschapswet behoren ook de tot de weg behorende bermen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.  In de Waterschapswet is bepaald dat waterschappen een watersysteemheffing heffen om de kosten van de zorg voor het watersysteem te bestrijden. De watersysteemheffing wordt geheven van (onder andere) eigenaren van ongebouwde onroerende zaken, zoals wegen. De heffing wordt berekend over de oppervlakte van de ongebouwde onroerende zaak. De Waterschapswet bepaalt dat waterschappen een verhoogd tarief kunnen toepassen op ongebouwde onroerende zaken die bestaan uit verharde openbare wegen.In deze zaak vond het Waterschap dat het hogere tarief ook kon worden toegepast op de bermen die bij een weg horen. De provincie was het daarmee niet eens en vond dat het hogere tarief alleen kan worden toegepast ...
 • Nieuw onderzoeksrapport PG bij de Hoge Raad naar functioneren OM
 • Geplaatst op: 08-11-2018 | 09:28
 • De procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad, Jos Silvis, zal de minister van Justitie en Veiligheid op dinsdag 13 november a.s. de resultaten van een (vijfde) onderzoek naar het functioneren van het Openbaar Ministerie (OM) aanbieden: ‘DNA van veroordeelden’ over de uitvoering van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-V) door het OM.Het onderzoek gaat over het besluitvormingsproces van het OM, in het kader van zijn wettelijke taak op het gebied van DNA-onderzoek, om wel of geen DNA-materiaal af te laten nemen van een veroordeelde. De aanleiding voor het onderzoeksrapport voert terug naar de strafzaak tegen Bart van U. die inmiddels onherroepelijk is veroordeeld voor de levensberoving van voormalig minister Els Borst en zijn zus Loïs. De zaak riep een aantal vragen op bij het OM waarna de leiding van het OM de commissie Hoekstra instelde. Deze commissie heeft onderzoek gedaan en constateerde diverse tekortkomingen in het onderzoek naar de ...
 • Ontoelaatbaarverklaring uitlevering Said C. aan Marokko blijft in stand
 • Geplaatst op: 30-10-2018 | 11:41
 • De beslissing van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 22 februari 2018 om de uitlevering van Said C. aan Marokko ontoelaatbaar te verklaren, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.Marokko heeft Nederland om de uitlevering van Said. C. verzocht om hem in dat land te vervolgen wegens criminele bendevorming, omkoping en internationale drugshandel.Als Nederland een verzoek krijgt om iemand uit te leveren moet, voordat de minister een beslissing neemt, de (uitleverings)rechter oordelen over de toelaatbaarheid van de uitlevering.De rechtbank verklaarde de uitlevering van Said C. aan Marokko ontoelaatbaar. De rechtbank oordeelde dat sprake was van een dreigende flagrante schending van het recht op een eerlijk proces in Marokko. Volgens de rechtbank is er een reëel risico dat verklaringen door medeverdachten van Said C. zijn afgelegd nadat zij zijn behandeld in strijd met het in artikel 3 EVRM neergelegde verbod op foltering en een onmenselijke ...
 • Ontneming van ruim 1,5 miljoen euro in zaak Baybaşin blijft in stand
 • Geplaatst op: 30-10-2018 | 11:41
 • De uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch in de ontnemingszaak tegen Baybaşin waarbij een ontnemingsmaatregel van ruim 1,5 miljoen euro werd opgelegd, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. Baybaşin werd in 2002 in de strafzaak tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens onder andere het medeplegen van moord en pogingen tot uitlokking daartoe, het medeplegen van gijzeling en het als bestuurder deelnemen aan een criminele organisatie. Een aanvraag tot herziening van deze veroordeling is op 17 april 2018 door de Hoge Raad afgewezen.De ontnemingszaak betreft wederrechtelijk voordeel dat Baybaşin in de jaren ’90 zou hebben verkregen. Het gerechtshof in Den Bosch wees in zijn uitspraak van 30 juni 2017 een te ontnemen bedrag van € 1.587.470 toe. Dit bedrag betrof het voordeel verkregen uit een afpersingszaak. De zaak had betrekking op een nieuwbouwproject in Turkije waarbij een hoog geldbedrag was uitgeleend ...
 • Geen boekverbod 'De gekooide recherche'
 • Geplaatst op: 26-10-2018 | 08:41
 • De beslissing van het gerechtshof in Den Haag van 27 juni 2017 om het boek ‘De gekooide recherche’ niet te verbieden, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Een oud-rechercheur schreef in 2015 het boek 'De gekooide recherche' over zijn ervaringen bij de politie. In dit boek beschrijft hij een aantal onderzoeken waarbij hij betrokken is geweest. Daarbij worden onder meer de naam en gedragingen van een strafrechtelijk veroordeelde man vermeld. Deze man is van mening dat sprake is van een onrechtmatige publicatie. Hij vindt dat de oud-rechercheur zijn ambtsgeheim heeft geschonden en in strijd heeft gehandeld met de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarin staat onder meer een verbod om strafrechtelijke gegevens te verwerken. Hij eist dat het boek uit de schappen wordt gehaald en vordert een schadevergoeding.De rechtbank en het gerechtshof hebben de vorderingen afgewezen. Het gerechtshof oordeelde dat geen sprake was van het gebruik van geheime ...
 • BTW op bouwkosten scholen voor gemeenten niet aftrekbaar bij verkoop tegen niet-reële prijs
 • Geplaatst op: 19-10-2018 | 08:11
 • Gemeenten kunnen de aan hen in rekening gebrachte btw op bouwkosten van schoolgebouwen niet aftrekken van de btw als zij voor de levering van het schoolgebouw geen reële prijs vragen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag in vier min of meer vergelijkbare zaken geoordeeld.Gemeenten zijn wettelijk verplicht te voorzien in huisvesting van scholen. Daarvoor gelden bepaalde wettelijke bekostigingsnormen. De vier zaken gaan over de bouw en de daarop volgende levering van scholen voor het voortgezet onderwijs aan een stichting of vereniging die het gebouw vervolgens aan de desbetreffende school ter beschikking stelt. De schoolgebouwen in deze zaken hebben extra voorzieningen die buiten de wettelijke bekostigingsnormen vallen. De prijs die de gemeenten in deze zaken aan de kopers berekende was afgeleid van de kosten van deze extra voorzieningen. De vraag is of de gemeenten dan de aan in rekening gebrachte btw op de bouwkosten van de ...
 • Aansprakelijkheid Raad voor de Kinderbescherming moet opnieuw worden beoordeeld
 • Geplaatst op: 19-10-2018 | 08:11
 • Het oordeel van het gerechtshof van 17 mei 2017 dat de Staat aansprakelijk is voor de wijze waarop de Raad voor de Kinderbescherming heeft onderzocht welke ouder na de echtscheiding het gezag over het kind krijgt, kan niet in stand blijven. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. De Raad voor de Kinderbescherming onderzocht na een echtscheiding of er reden was om het kind onder toezicht te stellen en heeft advies uitgebracht over de vraag wie van beide ouders het beste met het gezag over het kind zou kunnen worden belast. De rechter had hierom gevraagd. Uiteindelijk is het gezag aan de vader toegekend. De moeder van het kind is daarna een procedure tegen de Staat begonnen. Zij heeft daarin onder meer het standpunt ingenomen dat de Raad onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar, omdat de onderzoeken naar de geschiktheid van de vader als opvoeder niet ...
 • Schadevordering energiedeskundigen over regeling energieprestatie gebouwen niet mogelijk op basis van Europese richtlijnen
 • Geplaatst op: 19-10-2018 | 08:11
 • Stichting EnergyClaim, die zich bezighoudt met de behartiging van belangen van bedrijven uit de energiebesparingsbranche, kan zich voor haar schadevordering tegen de Staat der Nederlanden niet beroepen op de Europese richtlijnen  over de energieprestatie van gebouwen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist.Nederland kent het Energie Prestatie Advies (het EPA), waarmee eigenaren en gebruikers van gebouwen inzicht kunnen verkrijgen in de energiezuinigheid van die gebouwen. Het EPA berust op twee Europese richtlijnen over de energieprestatie van gebouwen.De Europese richtlijnen houden voor de lidstaten de verplichting in om te voorzien in een stelsel van energiecertificering door deskundigen. Deze deskundigen verstrekken energielabels met behulp waarvan de energieprestaties van gebouwen kunnen worden bepaald.Volgens Stichting EnergyClaim heeft de Staat der Nederlanden de Europese richtlijnen te laat of onjuist omgezet in nationale regelgeving. Daardoor zouden de deskundigen omzet hebben gemist. Stichting EnergyClaim heeft de Staat aangesproken tot vergoeding van een bedrag ...
 • Geen onderzoek Rekenkamer naar beleid UTS
 • Geplaatst op: 19-10-2018 | 08:33
 • De Algemene Rekenkamer van Curaçao mag geen onderzoek instellen naar het beleid van telecombedrijf UTS. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. In december 2014 hebben de Staten van Curaçao een motie aangenomen waarin de Rekenkamer is verzocht om een diepgaand onderzoek te doen naar het beleid van UTS. Aanleiding voor dit verzoek waren diverse negatieve berichten in de media over het functioneren van UTS.UTS heeft verzocht het onderzoek te verbieden. Volgens haar is de Rekenkamer niet bevoegd om het onderzoek te doen. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft dit verbod gegeven. Die beslissing is bevestigd door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Hoge Raad heeft vandaag het hiertegen gerichte cassatieberoep verworpen. Het verbod is daarmee definitief.De redenen die de Hoge Raad noemt voor de beslissing, zijn de volgende. De Rekenkamer heeft als taak om het beheer van de publieke middelen te controleren. ...
 • Advocaat-generaal vordert herziening veroordeling doodslag 37-jarige vrouw
 • Geplaatst op: 22-10-2018 | 08:23
 • Vandaag heeft advocaat-generaal Aben een vordering tot herziening ingediend bij de Hoge Raad in een zaak waarin het gaat om de veroordeling en oplegging van de tbs-maatregel voor doodslag op een 37-jarige vrouw in Hintham op 10 april 2000. AchtergrondOp 10 april 2000 werd in een flat het stoffelijk overschot aangetroffen van een 37-jarige vrouw. Zij bleek door een halssnede om het leven te zijn gekomen. Haar partner B. werd als verdachte aangehouden en vervolgd. Het gerechtshof vond doodslag bewezen, maar B. werd ontslagen van alle rechtsvervolging omdat het misdrijf hem niet kon worden toegerekend. Hij kreeg tbs met dwangverpleging opgelegd voor dit misdrijf en daarnaast voor een bedreiging, waarvoor nu geen herziening wordt gevraagd. De uitspraak werd in 2008 onherroepelijk.Het gerechtshof heeft zich bij het onderzoek geconcentreerd op twee scenario’s: hetzij B. heeft de keel van de vrouw met een mes doorgesneden, hetzij de vrouw ...
 • Controle van auto vanwege buitenlands kenteken onder omstandigheden toelaatbaar
 • Geplaatst op: 09-10-2018 | 10:42
 • Het controleren van het rijbewijs omdat de bestuurder in een auto rijdt met een kenteken uit een bepaalde groep landen is onder omstandigheden toelaatbaar. Deze omstandigheden moeten worden vermeld in de uitspraak. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. In deze zaak gaat het om het door de politie controleren van het rijbewijs van een bestuurder van een auto met een Bulgaars kenteken op een parkeerplaats in Gilze. Deze verkeerscontrole werd uitgevoerd in het kader van het zogeheten project ‘Moelander’ waarin aandacht wordt gevraagd voor het controleren van voertuigen uit Midden- en Oost-Europa. Bij de controle bleek dat het rijbewijs van de bestuurder ongeldig was verklaard. Hij werd hiervoor vervolgd en veroordeeld. De verdachte was het hiermee niet eens en stelde tegen de veroordeling beroep in cassatie in. Hij klaagt onder meer over het oordeel van het hof over de rechtmatigheid van de verkeerscontrole. Verdachte is ...
 • Hoge Raad Herfstlezingen
 • Geplaatst op: 05-10-2018 | 08:06
 • In navolging van de succesvolle eerste reeks Hoge Raad Lentelezingen, organiseert de Hoge Raad dit najaar een serie Herfstlezingen.Deze reeks lezingen zal tot de winter van 2018 op de eerste of tweede donderdag van de maand plaatsvinden. Ook deze keer spreken verschillende gastsprekers vanuit hun expertisegebied over aan het recht gerelateerde thema’s, waarbij wederom het monumentale schilderij ‘Hoge Raad’ van Helen Verhoeven centraal staat. Dit keer zijn de subthema’s: het (staats)recht in de maatschappij, vrije denkers en de betekenis van vrouwen voor de ontwikkeling van het recht.11 oktober: Henk te Velde, hoogleraar Vaderlandse geschiedenisDe eerste lezing in dit najaar zal worden gehouden door hoogleraar Henk te Velde. Zijn onderzoeksgebied betreft in het bijzonder de geschiedenis van de Nederlandse en West-Europese politieke cultuur in de 19e en 20e eeuw. De vele publicaties van zijn hand raken onderwerpen als politieke legitimiteit en nationale identiteit. In het ...

nl | enTerms and conditions | Disclaimer

Law Firm Spreksel advocaten > Current affairs > Hoge Raad der Nederlanden