Spreksel advocaten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Spreksel avocaten B.V. 

 1. Spreksel Advocaten B.V. (hierna: ‘Spreksel’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82474710. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, waaronder begrepen aanvullende- en/of  vervolgopdrachten die cliënt aan Spreksel dan wel de bestuurders of werknemers van Spreksel verstrekt. Deze algemene voorwaarden worden eveneens geacht van toepassing te zijn op alle opdrachten van vennootschappen waarmee cliënt als groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b BW is verbonden.
 3. De uit een opdracht tot juridische dienstverlening voortvloeiende verplichting van Spreksel bestaat uit een inspanning naar beste vermogen gebaseerd op door de cliënt verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. Indien cliënt beperkingen wenst in de uitvoering van de opdracht, dan is het aan hem om schriftelijk die beperkingen aan te geven.
 4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Spreksel. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW zijn de bestuurders alsmede degenen die voor Spreksel werkzaam zijn of waren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. In afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW is Spreksel te allen tijde gerechtigd om met in achtneming van de gedragsregels voor advocaten een opdracht te beëindigen.
 6. Cliënt is aan Spreksel een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief van de medewerkers en/of partners van Spreksel. Het uurtarief wordt ieder jaar per 1 januari geïndexeerd. Daarnaast is cliënt 6% van het honorarium aan vaste kantoorkosten verschuldigd (waaronder te verstaan de kosten van telefoon, fotokopieën en porto) alsmede de verschotten die door Spreksel ten behoeve van cliënt worden betaald. Over alle verschuldigde bedragen dient cliënt omzetbelasting te betalen tegen het geldende tarief.
 7. Declaraties van Spreksel dienen binnen 14 dagen na dagtekening daarvan te zijn voldaan zonder opschorting, korting of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien een ander dan cliënt, de debiteur, de declaratie voor zijn rekening dient te nemen, blijft cliënt voor de betaling daarvan verantwoordelijk.
 8. Indien cliënt een ander is dan de (rechts)persoon in opdracht waarvan Spreksel haar diensten feitelijk verricht, zijn cliënt en deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen ter zake van de voor cliënt verrichte diensten of werkzaamheden aan Spreksel verschuldigd is, tenzij uitdrukkelijk de een of de andere uit die hoofdelijke aansprakelijkheid is ontslagen.
 9. Spreksel kan voor alle werkzaamheden en onkosten een voorschotnota of tussentijdse declaratie zenden.  Voorschotnota’s worden met de tussentijdse declaraties verrekend.
 10. Indien cliënt meent dat hij niet tot betaling van enig in rekening gebracht bedrag is gehouden, laat hij dit binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Spreksel weten.
 11. Spreksel kan voor rekening en risico van cliënt derden inschakelen. Spreksel overlegt daarover, voor zover in redelijkheid mogelijk, tevoren met cliënt. Spreksel is gerechtigd om zonder overleg een procesadvocaat of deurwaarder in te schakelen. Spreksel is voorts gerechtigd (mede) namens cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van een in te schakelen derde te aanvaarden. Elke aansprakelijkheid van Spreksel door tekortkomingen van een derde is uitgesloten.
 12. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen het niet, niet tijdig of niet volledig uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Spreksel jegens cliënt leidt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen is geheel uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid is voorts geheel uitgesloten, indien cliënt op het tijdstip waarop de aansprakelijkheid is ontstaan jegens Spreksel in verzuim was met de nakoming van enige verplichting. Indien, om welke reden dan ook, van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen uitkering wordt ontvangen, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter grootte van het honorarium exclusief kantoorkosten en btw dat in het jaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan door Spreksel in het desbetreffende dossier aan cliënt is gedeclareerd en door cliënt is betaald, met een maximum van € 10.000. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens cliënt, indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Spreksel aan cliënt verleende dienst. De in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van toepassing tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. 
 13. Verstrekte opdrachten worden door Spreksel uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Spreksel en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Spreksel ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Spreksel of een van haar werknemers of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Spreksel.
 14. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid aan cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen of moeten zijn. Indien dat tijdstip niet kan worden vastgesteld, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 24 maanden na de datum van de laatste declaratie in het dossier waarop de claim betrekking heeft.
 15. Het dossier van een zaak zal gedurende 7 jaar na afsluiting worden bewaard. Daarna wordt het vernietigd.
 16. De rechtsverhouding tussen Spreksel en cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij blijkens de met cliënt gesloten schriftelijke overeenkomst de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is.
 17. Naast Spreksel zijn ook alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, ongeacht of ze (nog) voor Spreksel werken, gerechtigd om op deze algemene voorwaarden een beroep te doen.