Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Hoge Raad der Nederlanden

 • Deels intrekking en deels handhaving van prejudiciële vragen in twee zaken over dividendbelasting
 • Geplaatst op: 05-12-2018 | 09:30
 • De Hoge Raad trekt zijn verzoek om een prejudiciële beslissing in de zaak ECLI:NL:HR:2017:346 in. De vragen die de Hoge Raad in deze zaak heeft gesteld lijken met het arrest in Fidelity Funds te zijn beantwoord. Hetzelfde geldt voor de eerste prejudiciële vraag in de zaak ECLI:NL:HR:2017:342. De Hoge Raad heeft ook het verzoek om beantwoording van deze vraag ingetrokken. Dat geldt niet voor de tweede en derde prejudiciële vraag die de Hoge Raad heeft gesteld in de zaak ECLI:NL:HR:2017:342. Deze vragen zijn niet (volledig) beantwoord met het arrest Fidelity Funds. De Hoge Raad heeft deze vragen daarom gehandhaafd. AchtergrondIn de twee genoemde zaken heeft de Hoge Raad op 3 maart 2017 aan het Hof van Justitie prejudiciële vragen gesteld. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van prejudiciële vragen die de rechtbank Zeeland-West-Brabant aan de Hoge Raad heeft voorgelegd (ECLI:NL:RBZWB:2016:4829 en ECLI:NL:RBZWB:2016:4829). De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft hierbij overwogen dat die vragen aan de orde ...
 • Veroordelingen voormalig minister-president van Curaçao en zijn partner definitief
 • Geplaatst op: 27-11-2018 | 11:43
 • De veroordelingen van de voormalig minister-president van Curaçao Schotte en zijn partner wegens onder meer ambtelijke corruptie en witwassen blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Ook de opgelegde straffen zijn definitief.Schotte was ten tijde van de bewezen strafbare feiten politicus in Curaçao. Hij richtte de politieke partij Movementu Future Korsou (MFK) op. Met ingang van 10 oktober 2010 was Schotte de eerste minister-president van Curaçao. Deze functie bekleedde hij tot eind september 2012. De medeverdachte is zijn partner.In de strafzaak tegen Schotte staat ambtelijke corruptie centraal. Het hof vond onder meer bewezen dat hij giften, bestaande uit hoge geldbedragen, had aangenomen van een bevriende Italiaanse zakenman die bedoeld waren om hem te bewegen tot het doen van tegenprestaties. Om de herkomst van die bedragen te maskeren heeft hij facturen vals opgemaakt. Ook hebben de verdachte en zijn medeverdachte zich in ...
 • Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over de Detacheringsrichtlijn bij internationaal wegvervoer
 • Geplaatst op: 23-11-2018 | 09:21
 • De Hoge Raad gaat prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de Detacheringsrichtlijn bij internationaal wegvervoer in een zaak tussen de FNV en een transportonderneming. De zaak gaat over de naleving van cao’s bij gedetacheerde werknemers in het internationaal wegvervoer. Aan partijen is gelegenheid gegeven om een reactie te geven op de vragen die de Hoge Raad in zijn uitspraak heeft geformuleerd.De transportonderneming is een concern dat bestaat uit een Nederlandse vennootschap en zusterondernemingen in Duitsland en Hongarije. Aan het hoofd van het concern staat een Nederlandse ondernemer. Het concern houdt zich bezig met internationaal wegvervoer. Binnen het concern zijn Duitse en Hongaarse vrachtwagenchauffeurs werkzaam. De Duitse chauffeurs zijn in dienst van de Duitse zusteronderneming, de Hongaarse chauffeurs in dienst van de Hongaarse zusteronderneming. De Nederlandse concernvennootschap sluit overeenkomsten met haar Duitse en Hongaarse zusterondernemingen op grond waarvan die zusterondernemingen internationale transporten en transporten ...
 • Onrechtmatig handelen door voormalig rechter en Raad voor de rechtspraak jegens advocaat staat definitief vast
 • Geplaatst op: 23-11-2018 | 09:22
 • De beslissing in een rechtszaak tussen een advocaat en een voormalig rechter over de onrechtmatigheid van een eerdere civiele procedure in de periode 2004–2009 blijft in stand. Dat geldt ook voor de beslissing dat een uitlating in een brief van de Raad voor de rechtspraak aan een Tweede Kamerlid over deze kwestie onrechtmatig was. De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat het hof bij zijn beslissingen geen rechtsregels heeft geschonden en die beslissingen voldoende heeft gemotiveerd. Daarmee staat onherroepelijk vast dat de voormalig rechter en de Staat onrechtmatig hebben gehandeld jegens de advocaat en aansprakelijk zijn voor de geleden schade. De hoogte van de schadevergoeding moet nog door het gerechtshof worden vastgesteld.Aanleiding voor de proceduresIn deze zaak procedeert een advocaat tegen een voormalig rechter en de Staat om eerherstel en schadevergoeding te krijgen. Het geschil tussen de partijen is terug te voeren op een interview met de advocaat in het ...
 • 'DNA van veroordeelden', rapport PG Hoge Raad over de uitvoering van de Wet DNA-Veroordeelden door het OM
 • Geplaatst op: 13-11-2018 | 14:43
 • De beslissing van de officier van justitie om DNA-materiaal af te nemen bij veroordeelden moet meer gericht worden op strafbare feiten die met DNA-onderzoek kunnen worden opgespoord, zoals ernstige gewelds- en zedenmisdrijven waarop de wetgever oorspronkelijk het oog had. Dat dient de rechtsgelijkheid bij inbreuken op privacy en zorgt er tegelijkertijd voor dat de inspanningen van het Openbaar Ministerie, de politie en de forensische diensten beter gericht zijn op de opsporing van ernstige feiten. Tot die conclusie komt de procureur-generaal bij de Hoge Raad op grond van onderzoek naar DNA-afname bij veroordeelden (pdf, 1,1 MB). Het onderzoek door de procureur-generaal bij de Hoge Raad is gedaan naar aanleiding van de bevindingen in het Rapport Hoekstra. Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van het opsporingsonderzoek naar de dood van oud-politica Els Borst. Zij werd het slachtoffer van Bart van U., een verwarde persoon, ...
 • Nader onderzoek nodig voor beoordeling herzieningsaanvraag in zaak doodslag 37-jarige vrouw
 • Geplaatst op: 13-11-2018 | 11:57
 • De Hoge Raad vindt nader onderzoek nodig voor de beoordeling van een herzieningsaanvraag in een zaak waarin het gaat om de onherroepelijke veroordeling en oplegging van tbs voor doodslag op een 37-jarige vrouw in Hintham op 10 april 2000.De advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad diende op 12 oktober jl. in deze zaak een herzieningsaanvraag in. Die aanvraag houdt kort gezegd in dat in de visie van de AG de bewezenverklaring van doodslag vrijwel uitsluitend is gebaseerd op de rapportages en verklaringen van twee deskundigen die kort na het overlijden van de vrouw onderzoek hebben gedaan. Recent is opnieuw onderzoek gedaan door twee andere deskundigen. De conclusies van deze nieuwe deskundigen verhouden zich, zo staat in de herzieningsaanvraag, slecht met de bewezenverklaring van doodslag en wijzen in de richting van zelfdoding door het slachtoffer. Met deze nieuwe inzichten kon het gerechtshof destijds nog niet bekend ...
 • Conclusie PG: verzoek tot wraking van alle raadsheren in de strafkamer Hoge Raad ongegrond
 • Geplaatst op: 09-11-2018 | 09:21
 • Raadsheren die aanschuiven bij de beraadslaging over zaken bij de Hoge Raad zonder dat zij zijn aangewezen om mee te beslissen. Mag dat? Volgens advocaat mr. Jebbink niet. Wanneer de geheime beraadslagingen in raadkamer plaatsvinden, mogen daarbij alleen de raadsheren zijn die volgens de regels met de behandeling en de beslissing in de zaak belast zijn, vindt hij. Omdat het in de praktijk anders loopt, diende hij een wrakingsverzoek in tegen de hele strafkamer van de Hoge Raad. De procureur-generaal bij de Hoge Raad, mr. J. Silvis, adviseert het hoogste rechtscollege om dat wrakingsverzoek te verwerpen. De rechtzoekende houdt de onpartijdige rechter zoals dat is vastgelegd. De bredere beraadslaging dient de rechtseenheid, is niet strijdig met de wet en voldoet aan normen van eerlijke berechting. Dat staat, uitvoerig onderbouwd, in de vandaag gepubliceerde conclusie van de procureur-generaal. De wrakingskamer van de Hoge Raad, waarin voor ...
 • Uitspraak Hoge Raad over toepassing verhoogd tarief watersysteemheffing openbare weg
 • Geplaatst op: 09-11-2018 | 16:14
 • Voor de watersysteemheffing mogen waterschappen het verhoogde tarief toepassen op de verharde gedeelten van de openbare weg. Tot het begrip openbare weg in de Waterschapswet behoren ook de tot de weg behorende bermen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.  In de Waterschapswet is bepaald dat waterschappen een watersysteemheffing heffen om de kosten van de zorg voor het watersysteem te bestrijden. De watersysteemheffing wordt geheven van (onder andere) eigenaren van ongebouwde onroerende zaken, zoals wegen. De heffing wordt berekend over de oppervlakte van de ongebouwde onroerende zaak. De Waterschapswet bepaalt dat waterschappen een verhoogd tarief kunnen toepassen op ongebouwde onroerende zaken die bestaan uit verharde openbare wegen.In deze zaak vond het Waterschap dat het hogere tarief ook kon worden toegepast op de bermen die bij een weg horen. De provincie was het daarmee niet eens en vond dat het hogere tarief alleen kan worden toegepast ...
 • Nieuw onderzoeksrapport PG bij de Hoge Raad naar functioneren OM
 • Geplaatst op: 08-11-2018 | 09:28
 • De procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad, Jos Silvis, zal de minister van Justitie en Veiligheid op dinsdag 13 november a.s. de resultaten van een (vijfde) onderzoek naar het functioneren van het Openbaar Ministerie (OM) aanbieden: ‘DNA van veroordeelden’ over de uitvoering van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-V) door het OM.Het onderzoek gaat over het besluitvormingsproces van het OM, in het kader van zijn wettelijke taak op het gebied van DNA-onderzoek, om wel of geen DNA-materiaal af te laten nemen van een veroordeelde. De aanleiding voor het onderzoeksrapport voert terug naar de strafzaak tegen Bart van U. die inmiddels onherroepelijk is veroordeeld voor de levensberoving van voormalig minister Els Borst en zijn zus Loïs. De zaak riep een aantal vragen op bij het OM waarna de leiding van het OM de commissie Hoekstra instelde. Deze commissie heeft onderzoek gedaan en constateerde diverse tekortkomingen in het onderzoek naar de ...
 • Ontoelaatbaarverklaring uitlevering Said C. aan Marokko blijft in stand
 • Geplaatst op: 30-10-2018 | 11:41
 • De beslissing van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 22 februari 2018 om de uitlevering van Said C. aan Marokko ontoelaatbaar te verklaren, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.Marokko heeft Nederland om de uitlevering van Said. C. verzocht om hem in dat land te vervolgen wegens criminele bendevorming, omkoping en internationale drugshandel.Als Nederland een verzoek krijgt om iemand uit te leveren moet, voordat de minister een beslissing neemt, de (uitleverings)rechter oordelen over de toelaatbaarheid van de uitlevering.De rechtbank verklaarde de uitlevering van Said C. aan Marokko ontoelaatbaar. De rechtbank oordeelde dat sprake was van een dreigende flagrante schending van het recht op een eerlijk proces in Marokko. Volgens de rechtbank is er een reëel risico dat verklaringen door medeverdachten van Said C. zijn afgelegd nadat zij zijn behandeld in strijd met het in artikel 3 EVRM neergelegde verbod op foltering en een onmenselijke ...
 • Ontneming van ruim 1,5 miljoen euro in zaak Baybaşin blijft in stand
 • Geplaatst op: 30-10-2018 | 11:41
 • De uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch in de ontnemingszaak tegen Baybaşin waarbij een ontnemingsmaatregel van ruim 1,5 miljoen euro werd opgelegd, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. Baybaşin werd in 2002 in de strafzaak tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens onder andere het medeplegen van moord en pogingen tot uitlokking daartoe, het medeplegen van gijzeling en het als bestuurder deelnemen aan een criminele organisatie. Een aanvraag tot herziening van deze veroordeling is op 17 april 2018 door de Hoge Raad afgewezen.De ontnemingszaak betreft wederrechtelijk voordeel dat Baybaşin in de jaren ’90 zou hebben verkregen. Het gerechtshof in Den Bosch wees in zijn uitspraak van 30 juni 2017 een te ontnemen bedrag van € 1.587.470 toe. Dit bedrag betrof het voordeel verkregen uit een afpersingszaak. De zaak had betrekking op een nieuwbouwproject in Turkije waarbij een hoog geldbedrag was uitgeleend ...
 • Geen boekverbod 'De gekooide recherche'
 • Geplaatst op: 26-10-2018 | 08:41
 • De beslissing van het gerechtshof in Den Haag van 27 juni 2017 om het boek ‘De gekooide recherche’ niet te verbieden, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Een oud-rechercheur schreef in 2015 het boek 'De gekooide recherche' over zijn ervaringen bij de politie. In dit boek beschrijft hij een aantal onderzoeken waarbij hij betrokken is geweest. Daarbij worden onder meer de naam en gedragingen van een strafrechtelijk veroordeelde man vermeld. Deze man is van mening dat sprake is van een onrechtmatige publicatie. Hij vindt dat de oud-rechercheur zijn ambtsgeheim heeft geschonden en in strijd heeft gehandeld met de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarin staat onder meer een verbod om strafrechtelijke gegevens te verwerken. Hij eist dat het boek uit de schappen wordt gehaald en vordert een schadevergoeding.De rechtbank en het gerechtshof hebben de vorderingen afgewezen. Het gerechtshof oordeelde dat geen sprake was van het gebruik van geheime ...
 • BTW op bouwkosten scholen voor gemeenten niet aftrekbaar bij verkoop tegen niet-reële prijs
 • Geplaatst op: 19-10-2018 | 08:11
 • Gemeenten kunnen de aan hen in rekening gebrachte btw op bouwkosten van schoolgebouwen niet aftrekken van de btw als zij voor de levering van het schoolgebouw geen reële prijs vragen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag in vier min of meer vergelijkbare zaken geoordeeld.Gemeenten zijn wettelijk verplicht te voorzien in huisvesting van scholen. Daarvoor gelden bepaalde wettelijke bekostigingsnormen. De vier zaken gaan over de bouw en de daarop volgende levering van scholen voor het voortgezet onderwijs aan een stichting of vereniging die het gebouw vervolgens aan de desbetreffende school ter beschikking stelt. De schoolgebouwen in deze zaken hebben extra voorzieningen die buiten de wettelijke bekostigingsnormen vallen. De prijs die de gemeenten in deze zaken aan de kopers berekende was afgeleid van de kosten van deze extra voorzieningen. De vraag is of de gemeenten dan de aan in rekening gebrachte btw op de bouwkosten van de ...
 • Aansprakelijkheid Raad voor de Kinderbescherming moet opnieuw worden beoordeeld
 • Geplaatst op: 19-10-2018 | 08:11
 • Het oordeel van het gerechtshof van 17 mei 2017 dat de Staat aansprakelijk is voor de wijze waarop de Raad voor de Kinderbescherming heeft onderzocht welke ouder na de echtscheiding het gezag over het kind krijgt, kan niet in stand blijven. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. De Raad voor de Kinderbescherming onderzocht na een echtscheiding of er reden was om het kind onder toezicht te stellen en heeft advies uitgebracht over de vraag wie van beide ouders het beste met het gezag over het kind zou kunnen worden belast. De rechter had hierom gevraagd. Uiteindelijk is het gezag aan de vader toegekend. De moeder van het kind is daarna een procedure tegen de Staat begonnen. Zij heeft daarin onder meer het standpunt ingenomen dat de Raad onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar, omdat de onderzoeken naar de geschiktheid van de vader als opvoeder niet ...
 • Schadevordering energiedeskundigen over regeling energieprestatie gebouwen niet mogelijk op basis van Europese richtlijnen
 • Geplaatst op: 19-10-2018 | 08:11
 • Stichting EnergyClaim, die zich bezighoudt met de behartiging van belangen van bedrijven uit de energiebesparingsbranche, kan zich voor haar schadevordering tegen de Staat der Nederlanden niet beroepen op de Europese richtlijnen  over de energieprestatie van gebouwen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist.Nederland kent het Energie Prestatie Advies (het EPA), waarmee eigenaren en gebruikers van gebouwen inzicht kunnen verkrijgen in de energiezuinigheid van die gebouwen. Het EPA berust op twee Europese richtlijnen over de energieprestatie van gebouwen.De Europese richtlijnen houden voor de lidstaten de verplichting in om te voorzien in een stelsel van energiecertificering door deskundigen. Deze deskundigen verstrekken energielabels met behulp waarvan de energieprestaties van gebouwen kunnen worden bepaald.Volgens Stichting EnergyClaim heeft de Staat der Nederlanden de Europese richtlijnen te laat of onjuist omgezet in nationale regelgeving. Daardoor zouden de deskundigen omzet hebben gemist. Stichting EnergyClaim heeft de Staat aangesproken tot vergoeding van een bedrag ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Hoge Raad der Nederlanden