Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Hoge Raad der Nederlanden

 • Hoge Raad wijst zevende herzieningsverzoek in zaak 'butlermoord' af
 • Geplaatst op: 12-09-2017 | 10:42
 • De Hoge Raad heeft vandaag het zevende herzieningsverzoek in de zogenaamde butlermoordzaak ongegrond verklaard. In deze zaak is de verdachte in 1985 veroordeeld wegens moord op zijn 72-jarige echtgenote.Het herzieningsverzoek steunde onder meer op nieuwe deskundigenrapportages waaruit naar voren kwam dat zeer aannemelijk is dat de het slachtoffer niet is overleden als direct gevolg van – door de verdachte toegediende – alcohol in combinatie met door het slachtoffer gebruikte medicijnen, maar door acuut hartfalen. Dat deskundigenoordeel neemt echter niet weg dat het hof destijds heeft geoordeeld dat de dood van het slachtoffer aan de verdachte is toe te rekenen, omdat de verdachte geen medische hulp heeft ingeroepen voor het slachtoffer, ook niet toen deze hulp dringend nodig was. Anders dan in het verzoek wordt aangevoerd is het slachtoffer niet plotseling en onaangekondigd overleden, maar ongeveer drie kwartier of meer nadat de verdachte, die had vastgesteld dat de hartslag van het ...
 • President en procureur-generaal wijzen op het belang van rechtstatelijke waarden
 • Geplaatst op: 06-09-2017 | 09:05
 • Bij de installatie van een nieuwe vicepresident en twee nieuwe raadsheren in de Hoge Raad hebben de procureur-generaal bij en de president van de Hoge Raad gewezen op het belang van rechtstatelijke waarden. De noodzakelijke zorg voor veiligheid kan volgens hen niet meebrengen dat rechtstatelijke waarden als minder dringend worden gezien.Ook wijzen zij op het belang van goede, evenwichtige en duidelijke wetgeving. De Hoge Raad is van plan om in de toekomst vaker signalen te geven als hij bij de behandeling van zaken tekortkomingen in de wetgeving constateert.Deze week zijn er weer twee raadsheren en een vicepresident geïnstalleerd bij de Hoge Raad. Hoewel de benoemingen van rechters in het hoogste nationale college op het gebied van het civiele recht, strafrecht en fiscaal recht door besluitvorming in de ministerraad en met betrokkenheid van het parlement tot stand zijn gekomen, zoals dat wettelijk is vastgelegd, is er geen sprake van politieke benoemingen. ...
 • Advies A-G: btw verschuldigd over parkeerbelasting
 • Geplaatst op: 05-09-2017 | 09:24
 • Het door gemeenten aanbieden van straatparkeren moet worden onderworpen aan de heffing van btw. Dat adviseert advocaat-generaal Ettema de Hoge Raad.In deze zaak is aan een belastingplichtige een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd wegens het parkeren van zijn voertuig op de openbare weg. De belastingplichtige verzocht de heffingsambtenaar van de betreffende gemeente hem een factuur met vermelding van btw uit te reiken voor het op de bestreden naheffingsaanslag vermelde bedrag. Dit bedrag aan btw zou de belastingplichtige dan in zijn aangifte omzetbelasting in aftrek kunnen brengen.Een gemeente is in principe niet belastingplichtig voor de btw, voor zover zij als overheid optreedt. Op deze hoofdregel geldt een uitzondering indien het niet heffen van btw leidt tot concurrentievervalsing. Volgens de advocaat-generaal leidt het aanmerken van de gemeente als niet-belastingplichtige (zodat voor straatparkeren geen btw wordt geheven), terwijl particuliere exploitanten wel btw verschuldigd zijn voor slagboomparkeren, tot een dergelijke concurrentievervalsing. Het gevolg van deze conclusie ...
 • Conclusie AG: Besluit Adviescollege levenslanggestraften voldoet aan eisen EVRM
 • Geplaatst op: 05-09-2017 | 10:31
 • Vorig jaar heeft de Hoge Raad een zaak waarin levenslang werd opgelegd voor onder meer meervoudige moord in afwachting van politieke besluitvorming aangehouden. Nadat die besluitvorming heeft plaatsgevonden heeft de advocaat-generaal van het parket bij de Hoge Raad een aanvullende conclusie geschreven. Advocaat-generaal Machielse stelt dat er met de nieuwe besluitvorming geen sprake meer is van schending van artikel 3 van het EVRM.Levenslange gevangenisstraf mag daadwerkelijk levenslang duren. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) staat daaraan niet in de weg. Na verloop van tijd moet echter wel een reële mogelijkheid tot herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf bestaan, die kan leiden tot verkorting van de straf of (voorwaardelijke) invrijheidstelling. Bij die herbeoordeling moet bij voorkeur een rechter bekijken of met voortzetting van de gevangenisstraf redelijkerwijs nog wel een strafrechtelijk doel kan worden gediend. Als vrijlating van de levenslanggestrafte bijvoorbeeld anderen in gevaar zou brengen mag ...
 • Open dag Hoge Raad
 • Geplaatst op: 10-08-2017 | 05:50
 • Tijdens het Prinsjesfestival opent de Hoge Raad op 16 september zijn deuren voor publiek. Geïnteresseerden zijn welkom om een kijkje te nemen in het publieke deel van het gebouw. Ook krijgt u een inkijkje in het werk van de Hoge Raad: bezoek een korte lezing van raadsheer Ybo Buruma, ontmoet een raadsheer tijdens ‘Meet the Judge’, bekijk de nieuwe Hoge Raad-film of speel het raadkamer-spel.Praktische informatieWat: open dag.Waar: Korte Voorhout 8 in Den Haag.Wanneer: zaterdag 16 september 2017, van 10.00 tot 17.00 uur.Voor wie: iedereen die geïnteresseerd is in wat de Hoge Raad doet, wie de Hoge Raad is of in het gebouw van de Hoge Raad.Kosten: gratis.Hoe kom ik daar?Vanaf Den Haag Centraal is het tien minuten lopen naar het gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden. Komt u met de auto, dan kunt u (tegen betaling) parkeren in de parkeergarage van het Malieveld. ...
 • Prejudiciële vragen over pensioen- en lijfrenteaanspraken in verdragssituaties beantwoord
 • Geplaatst op: 14-07-2017 | 08:13
 • Nederland kan lijfrentepremies die zijn betaald voor 1 januari 2001 of na 15 juli 2009 en van het inkomen zijn afgetrokken bij emigratie naar Frankrijk belasten. Dat is niet in strijd met het tussen Nederland en Frankrijk geldende belastingverdrag. Hetzelfde geldt voor pensioenpremies voldaan na 15 juli 2009. Dit heeft de Hoge Raad in een prejudiciële beslissing geantwoord op vragen die hem waren voorgelegd door de rechtbank Zeeland-West Brabant.In Nederland kunnen lijfrentepremies worden afgetrokken van het inkomen en kan pensioen belastingvrij worden opgebouwd. Het is de bedoeling dat in de uitkeringsfase alsnog belasting wordt geheven. Als iemand emigreert, wordt de aftrek en de belastingvrije pensioenopbouw teruggedraaid door het heffen van belasting. Omdat die belastingheffing volgens de wet plaatsvindt op het moment direct voorafgaand aan emigratie, kan de belastingplichtige geen beroep doen op een eventueel door Nederland met het emigratieland gesloten belastingverdrag. De belastingheffing bij emigratie kan echter wel in strijd ...
 • Zaak over muziekuitgave-contracten Golden Earring moet over
 • Geplaatst op: 07-07-2017 | 08:11
 • Het hof moet opnieuw beoordelen of de leden van popgroep Golden Earring (Kooymans c.s.) de overeenkomsten kunnen beëindigen die zij gedurende de periode 1971-1991 hebben gesloten met een aantal vennootschappen van Willem van Kooten (Nanada c.s.). Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist.Met deze overeenkomsten hebben Kooymans c.s. een deel van hun auteursrecht, (het ‘uitgaverecht’) op een groot aantal muziekwerken, voor de duur van het auteursrecht op die werken, overgedragen aan Nanada c.s. Deze vennootschappen hebben op grond van de overeenkomsten de verplichting de betrokken werken te promoten en exploiteren. Kooymans c.s. hebben in augustus 2010 aan Nanada c.s. laten weten de overeenkomsten te willen ontbinden, omdat Nanada c.s. naar hun mening onvoldoende aan promotie en exploitatie hebben gedaan. Nanada c.s. hebben die ontbinding niet geaccepteerd en zijn een procedure tegen Kooymans c.s. begonnen. In die procedure hebben Kooymans c.s. de overeenkomsten, voor zover de ontbinding geen stand zou houden, opgezegd. ...
 • Kindgebonden budget vermindert niet behoefte aan partneralimentatie
 • Geplaatst op: 07-07-2017 | 08:16
 • Het kindgebonden budget is bestemd om te worden besteed aan het kind of de kinderen en niet om te voorzien in het levensonderhoud van de verzorgende ouder. Het vermindert dus niet diens behoefte aan partneralimentatie. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist in een prejudiciële procedure (daarin stelt een lagere rechter in een lopende procedure een vraag aan de Hoge Raad). In een eerdere prejudiciële beslissing van 9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3011) heeft de Hoge Raad bepaald dat bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking moeten worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Vervolgens is de vraag gerezen of het kindgebonden budget (voor zover daarmee een hoger bedrag is gemoeid dan ...
 • Geen gronden voor herziening in de zaak Baybasin
 • Geplaatst op: 04-07-2017 | 11:35
 • Er zijn geen gronden voor herziening van de veroordeling van de in 2002 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeelde Koerd Hüseyin Baybasin, zo luidt de conclusie van advocaat-generaal D. Aben. Baybasin’s advocaat, A.G. van der Plas, diende in april 2011 bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek in. Die besliste in oktober 2012 dat de advocaat-generaal een onderzoek kon instellen naar de mogelijke gronden voor een herziening van de veroordeling van Baybasin. Dat onderzoek is nu afgerond.Baybasin, die altijd heeft volgehouden onschuldig te zijn, werd onder andere voor medeplegen van moord en meer pogingen tot uitlokking daartoe, gijzeling en drugshandel veroordeeld. Die veroordeling is voor een aanzienlijk deel gebaseerd op telefoongesprekken die door de Nederlandse politie in 1997/1998 zijn getapt. De advocaat stelt zich op het standpunt dat deze tapgesprekken (in Turkije) zijn gemanipuleerd. Die gesprekken zouden in het kader van een onrechtmatige samenwerking tussen de Turkse en de Nederlandse politie in ...
 • Gemeente mag vast bedrag aan leges per bouwkostenklasse heffen
 • Geplaatst op: 30-06-2017 | 08:20
 • Vandaag oordeelde de Hoge Raad dat het heffen door de gemeente Rotterdam van een vast bedrag aan leges per bouwkostenklasse, het zogenoemde zaagtandtarief, is toegestaan. Het Hof had eerder geoordeeld dat sprake was van onredelijke en willekeurige belastingheffing. De advocaat-generaal vond dat ook.In deze zaak had een projectontwikkelaar omgevingsvergunningen aangevraagd voor woningbouwprojecten in Hoek van Holland. De daarvoor door hem te betalen leges waren door de gemeente berekend op basis van een tarieventabel. In die tabel was per tariefklasse, bestaande uit een bepaalde bandbreedte aan bouwkosten, het te betalen bedrag aan leges bepaald. Hoe hoger de tariefklasse, hoe hoger het te betalen bedrag aan leges. In deze uitspraak stelt de Hoge Raad voorop dat het gemeenten binnen de grenzen van de Gemeentewet vrij staat zelf te bepalen waarover en hoeveel belasting zij heffen maar dat dat niet afhankelijk mag zijn van inkomen, winst of vermogen. Daarbij staat het ze vrij ...
 • Klacht deels gegrond: raadsheer had geen opinie moeten geven
 • Geplaatst op: 30-06-2017 | 08:23
 • De Hoge Raad heeft een klacht van de Russische Federatie tegen een raadsheer in buitengewone dienst (i.b.d.) bij de Hoge Raad deels gegrond verklaard. De raadsheer in buitengewone dienst (een raadsheer die na zijn pensionering nog werkzaamheden kan verrichten) had zich vanwege zijn positie als lid van de Hoge Raad moeten onthouden van het geven van een opinie in een Belgische procedure tussen de Russische Federatie en olieconcern Yukos.AchtergrondIn drie arbitrageprocedures is de Russische Federatie in 2014 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Hulley Enterprises Ltd., Veteran Petroleum Ltd. en Yukos Universal Limited van 50 miljard dollar. De Russische Federatie heeft daarop bij de rechtbank Den Haag vorderingen ingesteld tot vernietiging van deze arbitragevonnissen. Bij de rechtbank in Brussel heeft de Russische Federatie gevraagd de uitvoering van de arbitrale vonnissen op te houden in afwachting van de afloop van de procedure bij de rechtbank Den Haag. Yukos heeft ...
 • Dinsdag 4 juli conclusie in herzieningsverzoek Baybasin
 • Geplaatst op: 29-06-2017 | 14:44
 • Op dinsdag 4 juli neemt advocaat-generaal D. Aben een conclusie in het herzieningsverzoek van Hüseyin Baybasin.Baybasin werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf onder andere voor medeplegen van moord en meer pogingen tot uitlokking daartoe, gijzeling en drugshandel. Tegen die veroordeling diende zijn advocaat A.G. van der Plas in april 2011 bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek in. Die besliste in oktober 2012 dat de advocaat-generaal een onderzoek kon instellen naar de mogelijke gronden voor een herziening van de veroordeling van Baybasin. Dat onderzoek is nu afgerond.Het nemen van een conclusie is een administratieve handeling waarbij niet op de inhoud wordt ingegaan. De conclusie wordt dinsdag 4 juli om 12.45 uur gepubliceerd op de site van Hoge Raad met een nieuwsbericht. ...
 • Veroordelingen voor openlijk telen van wiet blijven in stand
 • Geplaatst op: 13-06-2017 | 11:08
 • De veroordelingen van een man en een vrouw voor het openlijk telen van hennep in Bierum voor de productie van wiet blijven in stand. De verdachten kregen 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar.De man en de vrouw teelden openlijk hennepplanten. Ze leverden vervolgens wietproducten van naar eigen zeggen hoge kwaliteit aan twee gedoogde coffeeshops. Ze probeerden dit zo goed mogelijk te doen: ze gebruikten geen bestrijdingsmiddelen, ze betaalden voor de stroom die ze gebruikten bij de productie en ze droegen belasting af over hun inkomsten.Volgens de advocaat van de verdachten is het hypocriet dat de overheid de verkoop van wiet door coffeeshops gedoogt maar de teelt daarvan verbiedt. Dat zorgt ervoor dat coffeeshops voor hun handelswaar afhankelijk zijn van criminele kwekers die slechte kwaliteit leveren. Omdat ook de samenleving dit als hypocriet ervaart, zouden de verdachten niet gestraft moeten worden.Het hof is het daar niet mee ...
 • Veroordeling Vidgen in stand, iets lagere straf
 • Geplaatst op: 29-06-2017 | 12:06
 • De Hoge Raad laat de veroordeling  in de zaak Vidgen voor de geplande smokkel van 104 kilo xtc naar Australië in stand. Wel verlaagt de Hoge Raad de opgelegde gevangenisstraf vanwege het lange verloop van de zaak.De zaak Vidgen is een bekende strafzaak geworden doordat de Britse verdachte na zijn in Nederland definitief geworden veroordeling een klacht indiende bij  het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Bij het EHRM klaagde hij er over dat zijn advocaat een getuige niet had kunnen ondervragen. Deze getuige had het doorslaggevende bewijs geleverd voor zijn veroordeling. Hij beriep zich terecht op zijn verschoningsrecht en legde geen verklaring af. Het EHRM gaf de verdachte gelijk. Het oordeelde dat het ondervragingsrecht en daarmee het recht op een eerlijk proces was geschonden. Het herzieningsverzoek dat hier op volgde, werd door de Hoge Raad toegewezen. Het hof dat de zaak opnieuw behandelde, hoorde de getuige ...
 • Conclusie AG: onvoldoende overtuigend bewijs tegen Zes van Breda
 • Geplaatst op: 08-08-2017 | 09:42
 • In de strafzaak tegen de Zes van Breda zijn volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad Harteveld de al eerder ontstane twijfels aan de juistheid van hun veroordeling nog steeds niet weggenomen. Het zestal, drie mannen en drie vrouwen, was veroordeeld wegens de moord in 1993 op een Chinese restauranthoudster in Breda. De Hoge Raad wees een verzoek tot herziening van die veroordeling in 2012 toe, waarna het hof Den Haag in 2015 de zaak opnieuw heeft behandeld maar de veroordeling in stand liet. Tegen die veroordeling is bij de Hoge Raad cassatieberoep ingesteld dat volgens de AG Harteveld slaagt. Het bewijs in deze zaken berust nog steeds op de verklaringen van de drie vrouwelijke verdachten, die  later zijn ingetrokken. Ondersteunend bewijs ontbreekt terwijl er juist wel aanwijzingen zijn dat hun verklaringen niet kunnen kloppen. Met name zijn er de verklaringen van twee getuigen die de nacht van de moord ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Hoge Raad der Nederlanden