Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Hoge Raad der Nederlanden

 • Aanschafkosten Hudsonbike niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten
 • Geplaatst op: 24-11-2017 | 09:33
 • Het oordeel van het gerechtshof Amsterdam dat de aanschafkosten van een zogeheten Hudsonbike (een volledig elektrisch aangedreven fiets die ook werkt zonder trapondersteuning) niet als specifieke zorgkosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. In de betreffende zaak was een Hudsonbike aangeschaft voor een patiënte met een longziekte. Haar man, de belanghebbende, wilde dit bedrag als specifieke zorgkosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Bepaalde uitgaven wegens ziekte of invaliditeit zijn als specifieke zorgkosten aftrekbaar. Zo komen kosten voor aangeschafte hulpmiddelen voor aftrek in aanmerking indien het hulpmiddel een bijzonderheid bezit die meebrengt dat het hoofdzakelijk wordt gebruikt door zieke en/of invalide personen of een (door de ziekte of invaliditeit aangetaste essentiële) lichaamsfunctie kan overnemen. De Inspecteur Belastingdienst ging niet akkoord met de aftrek van de aanschafkosten van de Hudsonbike. Tegen dat besluit ging de belanghebbende vergeefs in bezwaar en beroep. Het gerechtshof in ...
 • Hoge Raad doet suggestie aan wetgever regels te stellen over horen anonieme getuigen in belastingzaken
 • Geplaatst op: 24-11-2017 | 09:25
 • Er zijn geen wettelijke regels over het horen van anonieme getuigen in belastingzaken. Het is daardoor ook onzeker of dat überhaupt wel mogelijk is. De wetgever zou die regels kunnen stellen. Deze suggestie aan de wetgever doet de Hoge Raad in een uitspraak van vandaag.In de zaak verzocht een belanghebbende de belastingrechter om anonieme getuigen te horen. Zij deed dit verzoek omdat zij bang was dat de belastingdienst die getuigen naheffingsaanslagen en boetes zou opleggen als hun identiteit bekend zou worden. Het gerechtshof wees het verzoek af. Tegen deze uitspraak stelde de belanghebbende beroep in cassatie in.De Hoge Raad oordeelt dat het hof het verzoek terecht heeft afgewezen. Naar de letter van de wet heeft de belastingrechter niet de mogelijkheid om getuigen te horen zonder dat partijen de naam van die getuigen weten, ook niet in gevallen waarin de getuige zich door het afleggen van een verklaring zou blootstellen aan ...
 • Hoge Raad oordeelt over reikwijdte legessanctie bij oude bestemmingsplannen
 • Geplaatst op: 17-11-2017 | 09:47
 • Het doel en de strekking van de legessanctie bij bestemmingsplannen ouder dan tien jaar brengen mee dat niet alleen de bevoegdheid tot het invorderen van de leges vervalt maar ook de bevoegdheid tot het, aan de invordering voorafgaande, heffen daarvan. Verder strekt de legessanctie zich ook uit tot aanvragen voor vergunningen voor buitenplanse afwijkingen. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.De legessanctieOm gemeenten te stimuleren bestemmingsplannen actueel te houden, is in de wet bepaald dat bestemmingsplannen binnen tien jaar opnieuw moeten worden vastgesteld. Als dat niet is gebeurd, geldt de zogenoemde legessanctie. Dit betekent dat gemeenten vanaf dat tijdstip geen leges mogen vorderen voor diensten die verband houden met dat bestemmingsplan, bijvoorbeeld een vergunningaanvraag.In deze zaak heeft de belanghebbende in 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een woning. Het sinds 2001 geldende bestemmingsplan stond deze activiteit niet toe, daarvoor was een zogeheten buitenplanse afwijking vereist. In ...
 • Prejudiciële vragen over omvang toetsing van EU-besluiten door nationale rechter
 • Geplaatst op: 10-11-2017 | 09:28
 • De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie gevraagd te verduidelijken wat de omvang van de taak van de nationale rechter is bij de toetsing van EU-besluiten. De beantwoording van deze vraag is van belang in het kader van het bieden van rechtsbescherming tegen besluiten van de Europese Unie. Aanleiding voor onder meer deze vraag is een zaak tegen een Nederlands bedrijf dat ijzeren en stalen bevestigingsmaterialen vanuit Maleisië importeert. Van het bedrijf werden in Nederland antidumpingrechten geheven. Voor dit soort materialen van oorsprong uit China heeft de Raad van de EU eerder tot antidumpingmaatregelen besloten. De Raad heeft vervolgens deze maatregelen uitgebreid tot ijzeren en stalen bevestigingsmaterialen die worden verzonden vanuit Maleisië. De Raad kwam tot dit besluit omdat hij aannemelijk achtte dat het antidumpingrecht uit China werd ontweken door overlading in Maleisië.  Vanuit Maleisië zouden de materialen vervolgens worden verzonden naar lidstaten van de ...
 • Nieuw rapport PG bij de Hoge Raad: "Gedeelde informatie"
 • Geplaatst op: 06-11-2017 | 13:03
 • Informatieverstrekking OM in procedure dwangopname psychiatrisch ziekenhuis niet in overeenstemming met regelgeving bescherming persoonsgegevensHet Openbaar Ministerie (OM) heeft bij het verstrekken van strafrechtelijke gegevens aan de rechter bij een dwangopname in een psychiatrisch ziekenhuis de regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet naar behoren nageleefd. Het OM heeft daarbij wel beoogd zwaarwegende belangen te dienen. Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Gedeelde informatie (pdf, 602,4 KB)’ van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft op grond van art. 122 Wet RO een toezichthoudende bevoegdheid met betrekking tot het OM. Hij kan, zo bepaalt dat artikel, de minister in kennis stellen van het feit dat het OM naar zijn oordeel de wettelijke voorschriften niet naar behoren handhaaft of uitvoert. In dit kader verschenen meerdere rapporten. ‘Gedeelde informatie’ is het vierde rapport over het functioneren van het OM en is vandaag ...
 • Nieuw onderzoek PG bij de Hoge Raad naar functioneren OM
 • Geplaatst op: 06-11-2017 | 09:36
 • De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Jos Silvis, zal de minister van Justitie en Veiligheid op maandag 6 november a.s. de resultaten van een (vierde) onderzoek naar het functioneren van het Openbaar Ministerie (OM) aanbieden: “Gedeelde informatie. Over de naleving van de wet door het Openbaar Ministerie bij het toevoegen van strafvorderlijke, justitiële en politiële gegevens aan het Bopz-dossier”. In het onderzoek is gekeken of er vanuit het oogpunt van bescherming van persoonsgegevens een wettelijke grondslag bestaat voor het door het OM verstrekken van strafrechtelijke gegevens aan de rechter bij een dwangopname in een psychiatrisch ziekenhuis.De aanleiding voor het rapport voert terug naar de strafzaak tegen Bart van U., die inmiddels onherroepelijk is veroordeeld voor de levensberoving van voormalig minister Els Borst en zijn zus Loïs. Bart van U. had psychische problemen en het gevaar dat daarmee gepaard ging was kennelijk door de betrokken instanties niet goed onder ...
 • Opleggen boete aan ontbonden vof niet mogelijk voor belastbare feiten vanaf 1 juli 2009
 • Geplaatst op: 20-10-2017 | 08:26
 • De Inspecteur kan aan een ontbonden vennootschap onder firma (vof) geen bestuurlijke boete opleggen indien het beboetbare feit heeft plaatsgevonden vanaf 1 juli 2009. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Wel moet de ontbinding van de vof voor derden kenbaar zijn, bijvoorbeeld door publicatie in het handelsregister. Ook indien de inspecteur op een andere manier op de hoogte raakt van de ontbinding, vervalt de mogelijkheid van beboeting. Indien de inspecteur dit niet wist maar wel aanwijzingen heeft voor de ontbinding moet hij daarnaar onderzoek verrichten.Ontbinding van de vof belet niet dat een boete wordt opgelegd aan degene die opdracht tot of feitelijk leiding heeft gegeven aan het beboetbare feit. De belastingaanslag zelf wordt niet aangetast door de ontbinding van de vof.Voor belastbare feiten begaan voor 1 juli 2009 is beboeting van een ontbonden vof nog wel mogelijk. Het verschil is een gevolg van de inwerkingtreding per 1 juli 2009 ...
 • Verhoging WOZ-waarde ook mogelijk voor lopende procedures van vóór 1 oktober 2015
 • Geplaatst op: 08-11-2017 | 08:16
 • De wetswijziging van 1 oktober 2015 die het mogelijk maakt een door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde te verhogen, is ook van toepassing op lopende procedures van vóór die datum. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. De wetswijziging heeft onmiddellijke werking omdat niet in specifiek overgangsrecht is voorzien. Gemeenten stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Deze waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen. Tegen de vaststelling van de waarde kan door een belanghebbende een procedure worden gevoerd bij de belastingrechter. Een procedure tegen de vaststelling van de WOZ-waarde heeft daarom vaak een lagere WOZ-waarde tot doel waardoor minder belasting hoeft te worden afgedragen. In procedures waarin een belanghebbende aanvoerde dat de WOZ-waarde hoger zou moeten zijn, werd door de Hoge Raad eerder aangenomen dat hij hierbij geen belang had. Klachten met die strekking werden daarom ongegrond verklaard. De WOZ waarde wordt echter ...
 • Data vastgesteld waarop geen uitspraken gedaan worden en geen behandeling aanhangige zaken plaatsvindt
 • Geplaatst op: 11-10-2017 | 06:15
 • Op grond van het besluit (pdf, 19 KB) van de president van de Hoge Raad der Nederlanden van 30 september 2017 worden er geen uitspraken gedaan door de civiele kamer en de belastingkamer van de Hoge Raad en worden er geen aanhangige zaken behandeld door de enkelvoudige civiele kamer op de volgende vrijdagen:20 juli 201827 juli 201810 augustus 201828 december 2018Dit geldt eveneens voor de op grond van de Algemene termijnenwet bij Koninklijk besluit van 24 oktober 2016 aangewezen dagen: 27 april 2018 en 11 mei 2018. ...
 • Zaak over eindexamenfraude Ibn Ghaldoun moet over
 • Geplaatst op: 10-10-2017 | 10:40
 • Het Gerechtshof in Den Haag moet de zaak waarin een, inmiddels 22-jarige, man werd veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de eindexamenfraude op de Ibn Ghaldounschool in Rotterdam, opnieuw behandelen. Dat oordeelde de Hoge Raad vandaag.De verdachte was niet betrokken bij de diefstal van de examens. Hij is door het Openbaar Ministerie vervolgd voor heling van de examens en voor heling van foto’s van de examens en van een usb-stick met daarop afbeeldingen van de examens. Het hof sprak de verdachte, in december 2015, vrij van heling van de examens maar veroordeelde hem wel voor heling van de foto’s en de usb-stick. De verdachte stelde cassatie in bij de Hoge Raad. De verdachte klaagt erover dat het hof de foto’s en de usb-stick heeft aangemerkt als door diefstal verkregen goederen.De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof vernietigd. Bij heling is vereist dat de verdachte een goed voorhanden heeft dat ...
 • Conclusie AG: beslissing over onteigening gronden Hedwigepolder moet over
 • Geplaatst op: 29-09-2017 | 09:36
 • De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bij haar uitspraak van 8 juni 2016 tot onteigening van de gronden in de Hedwigepolder het Koninklijk Besluit, waarin de grond ter onteigening is aangewezen, niet streng genoeg gecontroleerd. De uitspraak moet dan ook worden vernietigd. Dat stelt (waarnemend) advocaat-generaal bij de Hoge Raad Van Oven in zijn conclusie van vandaag.De overheid wil de gronden in de Hedwigepolder onteigenen zodat de polder kan worden ontpolderd. De eigenaar wil de gronden in eigendom houden en, als de ontpoldering niet kan worden voorkomen, het project zelf uitvoeren op kosten van de Staat. De rechtbank oordeelde dat de Staat mag doorgaan met de onteigening. De eigenaar heeft tegen die beslissing cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad.De advocaat-generaal stelt in zijn conclusie, kort samengevat, dat de rechtbank met name de optie van ontpoldering zonder onteigening (de zogenoemde zelfrealisatie), waarop de eigenaar aanstuurt, onvoldoende heeft uitgediept. Ook vindt de advocaat-generaal dat ...
 • Veroordeling voor roekeloosheid bij veroorzaken verkeersongeval Ittervoort definitief
 • Geplaatst op: 27-09-2017 | 08:14
 • De veroordeling van een, inmiddels 29-jarige, man voor roekeloosheid bij het veroorzaken van een verkeersongeval bij Ittervoort is definitief. Dat heeft de Hoge Raad beslist.De man veroorzaakte in de nacht van 30 april 2012 als bestuurder van een auto een verkeersongeval op de A2 net buiten de bebouwde kom van Ittervoort. Bij het ongeval waren drie personenauto’s betrokken. Een aantal mensen raakte (zwaar)gewond. Het Gerechtshof in Den Bosch veroordeelde de man voor het roekeloos veroorzaken van een verkeersongeval. Roekeloosheid is de zwaarste vorm van schuld. Hij kreeg een geldboete van € 10.000, een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 24 maanden opgelegd.Tegen deze veroordeling stelde de verdachte cassatie in. Volgens de verdachte heeft het hof ten onrechte geoordeeld dat sprake is van roekeloosheid en heeft het hof dit onvoldoende gemotiveerd.De Hoge Raad stelt zware eisen aan het bewijs voor roekeloosheid in het verkeer. Van roekeloosheid is dan ...
 • Vrijspraak van foltering door gevangenismedewerkers Aruba blijft in stand
 • Geplaatst op: 26-09-2017 | 10:41
 • De vrijspraak van foltering door zes medewerkers van de gevangenis op Aruba (het Korrektie Instituut Aruba, KIA) blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. De veroordeling voor mishandeling blijft gehandhaafd.De zes verdachten waren in juni 2014 betrokken bij een incident in de gevangenis waarbij fysiek geweld tegen een gevangene was uitgeoefend. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba veroordeelde de zes verdachten op 10 februari 2016 wegens mishandeling van deze gevangene maar sprak hen vrij van het eveneens door het Openbaar Ministerie (OM) tenlastegelegde zwaardere delict ‘foltering’. Het OM ging tegen deze uitspraak in cassatie. Het OM heeft in cassatie aangevoerd dat het hof een onjuiste uitleg aan het begrip foltering heeft gegeven.Voor foltering is van belang met welk “oogmerk” de dader ernstige pijn of ernstig lijden bij het slachtoffer heeft veroorzaakt. Er kan pas sprake zijn ...
 • Hoge Raad wijst zevende herzieningsverzoek in zaak 'butlermoord' af
 • Geplaatst op: 12-09-2017 | 10:42
 • De Hoge Raad heeft vandaag het zevende herzieningsverzoek in de zogenaamde butlermoordzaak ongegrond verklaard. In deze zaak is de verdachte in 1985 veroordeeld wegens moord op zijn 72-jarige echtgenote.Het herzieningsverzoek steunde onder meer op nieuwe deskundigenrapportages waaruit naar voren kwam dat zeer aannemelijk is dat de het slachtoffer niet is overleden als direct gevolg van – door de verdachte toegediende – alcohol in combinatie met door het slachtoffer gebruikte medicijnen, maar door acuut hartfalen. Dat deskundigenoordeel neemt echter niet weg dat het hof destijds heeft geoordeeld dat de dood van het slachtoffer aan de verdachte is toe te rekenen, omdat de verdachte geen medische hulp heeft ingeroepen voor het slachtoffer, ook niet toen deze hulp dringend nodig was. Anders dan in het verzoek wordt aangevoerd is het slachtoffer niet plotseling en onaangekondigd overleden, maar ongeveer drie kwartier of meer nadat de verdachte, die had vastgesteld dat de hartslag van het ...
 • President en procureur-generaal wijzen op het belang van rechtstatelijke waarden
 • Geplaatst op: 06-09-2017 | 09:05
 • Bij de installatie van een nieuwe vicepresident en twee nieuwe raadsheren in de Hoge Raad hebben de procureur-generaal bij en de president van de Hoge Raad gewezen op het belang van rechtstatelijke waarden. De noodzakelijke zorg voor veiligheid kan volgens hen niet meebrengen dat rechtstatelijke waarden als minder dringend worden gezien.Ook wijzen zij op het belang van goede, evenwichtige en duidelijke wetgeving. De Hoge Raad is van plan om in de toekomst vaker signalen te geven als hij bij de behandeling van zaken tekortkomingen in de wetgeving constateert.Deze week zijn er weer twee raadsheren en een vicepresident geïnstalleerd bij de Hoge Raad. Hoewel de benoemingen van rechters in het hoogste nationale college op het gebied van het civiele recht, strafrecht en fiscaal recht door besluitvorming in de ministerraad en met betrokkenheid van het parlement tot stand zijn gekomen, zoals dat wettelijk is vastgelegd, is er geen sprake van politieke benoemingen. ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Hoge Raad der Nederlanden