Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Intellectueel Eigendomsrecht - algemeen nieuws

 • IEPT20170913, Rb Den Haag, SINA v SITA
 • Geplaatst op: 18-09-2017 | 22:00
 • Geen verwarringsgevaar tussen Benelux/internationaal woordmerk “SINA” en teken “SITA”. Relevant publiek: mensen met een achtergrond in Islamitische culturen in delen van Afrika en Azië, zoals Afghanistan, Iran en Pakistan. Groot begripsmatig verschil tussen Benelux/internationaal woordmerk “SINA” en teken “SITA”: “Sina” is naam bekende Islamitische geleerde/filosoof, terwijl “Sita” meisjesnaam is en naam van de bekende vrouw van Rama uit mythologisch verhaal. Begripsmatig verschil weegt niet op tegen fonetische en visuele overeenstemming vanwege grote mate van oplettendheid van het publiek. MERKENRECHT Eiser importeert onder meer rijst uit landen als Afghanistan, Pakistan en Iran en verkoopt deze aan (buurt)winkels en toko’s die met name producten uit deze landen in het assortiment hebben. De rijst wordt in eigen verpakkingen van eiser verkocht onder de namen SITA, SINA en Ariane. ...
 • Wijziging van Uitvoeringsreglement EOV
 • Geplaatst op: 17-09-2017 | 22:00
 • "De Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie heeft op 29 juni 2017 in overeenstemming met artikel 33, eerste lid, onderdeel c, van het Verdrag een Besluit (CA/D 6/17) aangenomen tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Verdrag. De Engelse en de Franse tekst1) van het Besluit luiden als volgt: […] Article 1 Paragraph (b) of Rule 27 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows: “(b) without prejudice to Rule 28, paragraph 2, plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety;”
 • IEPT20170915, HR, High Point v KPN
 • Geplaatst op: 14-09-2017 | 22:00
 • In artikel 138(3) EOV neergelegde bevoegdheid van octrooihouder om octrooi te beperken kan worden onderworpen aan nationaalrechtelijke processuele voorwaarden. Geen onjuiste toepassing tweeconclusieregel: geen sprake van nadere uitwerking of precisering van eerder ingenomen stelling, maar een nieuw element in rechtsstrijd gebracht. OCTROOIRECHT - PROCESRECHT Cassatie tegen het arrest van het hof Den Haag van 3 november 2015 (IEPT20151103). Nadat in deze zaak High Point bij Memorie van Grieven een beroep had gedaan op drie hulpverzoeken en KPN een Memorie van Antwoord had ingediend, heeft High Point haar octrooiconclusies bij “akte houdende beperking van octrooiconclusies” beperkt en haar eis gewijzigd in de zin van dat zij een verklaring voor recht vorderde dat KPN inbreuk maakte op deze nieuwe conclusies. Het hof heeft de nieuwe octrooiconclusies ...
 • IEPT20170713, GEU, Migros-Genossenschafts-Bund v EUIPO
 • Geplaatst op: 14-09-2017 | 22:00
 • Merkenrecht. Beroep tegen de inschrijving van woordmerk ‘CREMESPRESSO’ voor waren en diensten van klassen 7 (elektrische ijsmalers) en 11 (ijsmakers, machines en koffiemachines). Het beroep door Migros-Genossenschafts-Bund, ten gunste van haar oudere internationale woordmerk ‘CREMESSO’, wordt gehonoreerd en de beslissing van de Kamer van Beroep wordt deels vernietigd. Het woordmerk ‘CREMESPRESSO’ leidt tot verwarring bij het publiek. In het algemeen schenken consumenten meer aandacht aan het begin van een teken dan aan het einde. Daarnaast komen alle letters van het oudere woordmerk voor in het aan de orde zijnde woordmerk. De vier toegevoegde letters kunnen op de globale indruk van het nieuwere woordmerk slechts van bijkomstige waarde zijn. Er is zodoende sprake van een grote visuele overeenstemming. De schrijfwijze van het element ‘crem’ is niet bijzonder origineel. Ook auditief is er grote overeenstemming, doordat de lettergrepen ‘crem’, ‘es’ en ‘so’, die ...
 • IEPT20170914, HvJEU, EUIPO v IVDP
 • Geplaatst op: 14-09-2017 | 22:00
 • Geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting gegeven door de beginselen die het Hof heeft geformuleerd inzake de uniformiteit en exclusiviteit van de beschermingsregeling van verordening nr. 510/2006 toe te passen op de regeling van verordening nr. 1234/2007: doelstellingen en kenmerken zijn vergelijkbaar. Wel blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de bescherming die beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen krachtens verordening nr. 1234/2007 genieten kan worden aangevuld door het toepasselijke nationale recht dat aanvullende bescherming biedt. Geen onjuiste rechtsopvatting door oordeel dat merk PORT CHARLOTTE geen gebruik van de oorsprongsbenaming “Porto” of “Port” inhoudt en dat de gemiddelde consument het merk niet zal associëren met portwijn met de betrokken oorsprongsbenaming. MERKENRECHT Hoger beroep van zowel EUIPO als IVDP tegen uitspraak van ...
 • A-G HvJEU over uitputting van vrijwillig opgesplitste parallelle merken
 • Geplaatst op: 14-09-2017 | 22:00
 • Zaak C-291/16: Schweppes. Conclusie A-G Mengozzi. Merkenrecht. Conclusie van A-G Megozzi over merkuitputting in de context van de vrijwillige opsplitsing van parallelle rechten met dezelfde herkomst die zijn ontstaan in verschillende staten van de EER. “23. Met zijn vier prejudiciële vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 36 VWEU en artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95(16) in omstandigheden zoals die welke zijn beschreven in de verwijzingsbeslissing, eraan in de weg staan dat de licentiehouder van de houder van een nationaal merk zich beroept op het uitsluitend recht waarover laatstgenoemde beschikt krachtens de wettelijke regeling van de lidstaat waar genoemd merk is ingeschreven, om zich te verzetten tegen de invoer en/of de verhandeling in deze lidstaat van waren die zijn voorzien ...
 • IEPT20170831, Rb Rotterdam, Brein v Torrent- en Usenet uploader
 • Geplaatst op: 13-09-2017 | 22:00
 • Auteursrecht. Ex parte beschikking ex artikel 1019e Rv tegen een lid van het zogenaamde Libra Release Team die bijna 800 auteursrechtelijk beschermde film- en tv-seriebestanden heeft geüpload via torrents en Usenet. Dwangsom van € 2.000 per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van € 50.000. (kopie originele beschikking) De IEPT-versie van de beschikking volgt. ...
 • Abcor: Testarossa vogelvrij? Normaal gebruik van een merk - bekend merk
 • Geplaatst op: 13-09-2017 | 22:00
 • Theo-Willem van Leeuwen, Merkenbureau Abcor: "Met een merk krijgt een bedrijf een monopolie op het gebruik van die naam. De wetgever heeft echter wel een aantal randvoorwaarden geformuleerd om dit gebruik aan banden te leggen. Een belangrijke eis is, dat een merk na vijf jaar ook echt normaal moet worden gebruikt.Maar, merken hebben niet het eeuwige leven. Denk maar aan V&D, Free record Shop, de SRV wagen etc. Als het merk vijf jaar niet meer normaal gebruikt is, kan in principe iedereen (die daarbij belang heeft) de doorhaling hiervan aanvragen. De vraag is daarom, wat is normaal gebruik en kan nu iedereen zomaar met een bekend merk aan de haal gaan als dit merk niet meer wordt gebruikt? Deze vraag staat centraal in de rechtszaak tegen Ferrari over het merk TESTAROSSA. Dit artikel is tevens verschenen in de weekendbijlage van de HDC-kranten. [...] De rechter stelt dat ...
 • IEPT20170912, Rb Den Haag, Simplot v McCain Foods
 • Geplaatst op: 13-09-2017 | 22:00
 • Simplots model voor aardappelvorm is een geldig Gemeenschapsmodel: tekeningen Model in samenhang voldoende duidelijk en consistent, Model is nieuw en heeft eigen karakter ten opzichte van tot het vormgevingserfgoed behorende modellen voor brood en snacks. Rustic Twist van McCain maakt inbreuk op het Model: Rustic Twist wekt zelfde algemene indruk als het Model nu het gaat om langwerpige platte (aardappel)schijf die om zijn lengteas is geroteerd, waarbij een duidelijke s-vorm is te zien, niet nodig om naast Rustic Twists die met de klok meedraaien (ongeveer 30%) ook gespiegelde variant (ongeveer 40%) en variant zonder draai (ongeveer 30%) te vergelijken met het Model nu voor inbreuk voldoende is dat aanzienlijk deel (30%) Rustic Twists inbreukmakend is en bovendien ook de gespiegelde variant eenzelfde algemene indruk wekt. Belangenafweging verzet zich niet tegen inbreukverbod voor gehele Europese Unie: duidelijke inbreuk en McCain was voor introductie Rustic Twist op ...
 • De Digitale schandpaal: maatschappelijk drukventiel of eigenrichting?
 • Geplaatst op: 13-09-2017 | 22:00
 • Mediaforum 2017/4, p. 111-116, R. Maalderink: "Loes Reijmer, Sylvana Simons, Patricia Paay en de Treinplasser: regelmatig worden bekende en onbekende Nederlanders digitaal aan de schandpaal genageld. Onlangs bepleitte Monica Lewinsky nog dat er ‘eeneinde [moet] komen aan publieke vernedering als bloedsport’. Deze bijdrage definieert de digitale schandpaal, onderzoekt welke kenmerken die schandpaal onderscheiden van andere uitingsvormen en analyseert de juridische implicaties daarvan.[…] De digitale schandpaal kan gezien worden als maatschappelijk drukventiel: een middel om de maatschappij haar onvrede te laten uiten. Ook kan het worden beschouwd als middel om mensen sociale regels te laten naleven en ze te bestraffen in het geval van een (vermeende) misstap. Die vorm van bestraffing is echter buitenrechtelijk en de toepassing ervan lijkt willekeurig. De gevolgen voor de geschandpaalde zijn bovendien vaak zo ernstig dat die niet in verhouding staan tot de vermeende misstap. […]Het verdient aanbeveling dat de ...
 • IEPT20170913, Rb Den Haag, Tata Steel v ArcelorMittal
 • Geplaatst op: 13-09-2017 | 22:00
 • Octrooi EP 863 voor door middel van hot stamping vervaardigen van staal niet inventief. Vakman: deskundige (ervaren ingenieur) op het gebied van het hot formen van pre-coated staal, met name op het gebied van toepassing in de auto-industrie. Kenmerken conclusie 1 op kenmerk 1.7 na direct en dubbelzinnig aan vakman geopenbaard in publicatie WHK, al dan niet met gebruik van zijn algemene vakkennis. Kenmerk 1.7 is wel een verschilkenmerk: hoewel WHK duidelijke aanwijzing geeft voor maximale gemiddelde opwarmsnelheid, openbaart WHK niet de in het octrooi geclaimde specifieke opwarmsnelheden. Kenmerk 1.7 heeft geen technisch effect: artikel Winkel maakt inzichtelijk dat vakman die, onder toepassing van zijn algemene vakkennis, de leer van WHK zou toepassen, vanzelf binnen het in conclusie 1 van EP 863 genoemde bereik zal werken. Conclusie 2 niet inventief: verschil ten opzichte van conclusie 1 reeds geopenbaard in WHK. Productconclusies 3-9 niet inventief: onvermijdelijk ...
 • De rechterlijke toetsing van ACM's marktanalyses
 • Geplaatst op: 13-09-2017 | 22:00
 • Mediaforum nr 4, p. 98-110, B.J.H. Braeken, M. Koppenol, X.Y.G. Versteeg: "Voor de lezer die minder bekend is met marktanalysebesluiten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM voorheen OPTA) allereerst een korte schets van het relevante kader. Op grond van de Telecommunicatiewet (Tw) is ACM gehouden om eens per drie jaar te onderzoeken of markten die onderdeel vormen van een door de Europese Commissie vastgestelde Aanbeveling relevante markten (Aanbeveling) daadwerkelijk concurrerend zijn. De eerste stap bestaat uit het afbakenen van de relevante product- en geografische markt. Voorts wordt geanalyseerd of één of meerdere aanbieders beschikken over aanmerkelijke marktmacht (AMM) op de desbetreffende markt. Wanneer dit onderzoek tot een positief resultaat leidt, kan ACM aan de betreffende aanbieder verplichtingen opleggen die ertoe strekken de door ACM vastgestelde mededingingsproblemen te remediëren. Dergelijke verplichtingen dienen op grond van artikel 6a.2 lid 3 Tw passend te zijn. Verplichtingen zijn passend indien zij zijn gebaseerd ...
 • The Ministry of Truth
 • Geplaatst op: 13-09-2017 | 22:00
 • Mediaforum 2017/4, p. 97, Olaf Trojan: "Eén uitbarsting van de Etna brengt meer C02 in de atmosfeer dan de mensheid in de laatste 250 jaar heeft geproduceerde Waar of onwaar? Is dit een vorm van nepnieuws waartegen de overheid moet optreden? En zo ja, hoe dan? De intrede van het fenomeen nepnieuws heeft in ieder geval de discussie over verantwoordelijkheid voor diverse vormen van onrechtmatige en/of strafbare content doen oplaaien. En hoewel de Europese Commissie ook op dit punt een geharmoniseerde Digital Single Market nastreeft, laat de praktijk een per land versnipperde aanpak zien. Dat werd met name zichtbaar toen de Duitse Bundestag op 30 juni 2017 een omstreden wet aannam, het Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die socialmediabedrijven als Facehook en Twitter verplicht om manifest illegale content binnen 24 uur na melding van hun platform te verwijderen. Een soort notice-and-take-down, zoals we die kennen voor hostingproviders. Echter, met een belangrijke aanvulling. Indien het ...
 • IEPT20170906, Rb Amsterdam, Bulldog
 • Geplaatst op: 12-09-2017 | 22:00
 • Vordering tot vergoeding van als gevolg van verlies van controle over domeinnamen geleden schade verjaard ex art. 3:310 BW: stelling dat verjaringstermijn pas is gaan lopen nadat met arrest (IEPT20121002) kwam vast te staan dat handelen gedaagde onrechtmatig was, reeds door voorzieningenrechter (IEPT20150825) verworpen, niets aangevoerd dat aanleiding geeft om van vonnis voorzieningenrechter en daar aangehaalde jurisprudentie af te wijken, uit stellingen van eiser volgt bovendien dat hij gedaagde al in 2004 aansprakelijk heeft gehouden voor de schade. Stelling dat eerder gevoerde rechtszaken zijn aan te merken als daad van rechtsvervolging die de verjaring stuiten eveneens reeds door de voorzieningenrechter afgewezen nu niet is geprocedeerd over schadevergoeding: ook tegen dit oordeel geen argumenten ingebracht. Uit ingebrachte stukken kan weliswaar worden opgemaakt dat eiser gedaagde aansprakelijk hield voor schade maar niet dat hij zich daarbij steeds het recht voorbehield om vergoeding van die schade te vorderen.
 • IEPT20170912, Rb Amsterdam, Project Moore v Moore Partners
 • Geplaatst op: 12-09-2017 | 22:00
 • Handelsnaam “Moore Partners” maakt inbreuk op handelsnaam “Project Moore”: directe en indirecte verwarring. Aannemelijk dat Project Moore handelsnaam “Project Moore” zonder toevoeging “Advocaten” gebruikt: enveloppen, visitekaartjes, uitnodigingen en publicaties overgelegd met naam “Project Moore”. Handelsnamen gedomineerd door bestanddeel “Moore”, bestanddelen “Project” en “Partners” beschrijvend. Bestanddeel “Moore” niet beschrijvend voor IT-activiteiten: hoewel de naam uitdrukt dat de aanbieder van de diensten actief is op gebied van IT, is niet duidelijk om welke diensten het specifiek gaat; noemen van één andere IT-onderneming met naam onvoldoende voor beschrijvendheid naam “Moore”. Aannemelijk dat activiteiten partijen in ieder geval complementair aan elkaar zijn en zelfs overlap vertonen. Beide partijen opereren landelijk. HANDELSNAAMRECHT Kort geding. Project Moore is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in IT-recht en privacy. De naam van ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Intellectueel Eigendomsrecht - algemeen nieuws