Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Intellectueel Eigendomsrecht - algemeen nieuws

 • IEPT20170614, Rb Den Haag, Planet Safe v PON
 • Geplaatst op: 21-06-2017 | 22:00
 • Vrijwaringsincidenten toegewezen: niet uit te sluiten dat [A] indien beslissing in hoofdzaak voor hem nadelig uitvalt verhaal zal hebben op Stichting Beheer intellectuele eigendom Safe Planet Noordwijk, betoog dat oproeping in vrijwaring onredelijke en onnodige vertraging oplevert afgewezen, ook met betrekking tot Roofscaping mogelijkheid van regres bij ongunstige uitspraak in hoofdzaak, rechtbank ziet ook ambtshalve geen gronden voor afwijzing vrijwaring. PROCESRECHT Vrijwaringsincident. De hoofzaak gaat onder meer om de weigering om mee te werken aan de overdracht van een octrooi voor de warmtewerende daktegel ‘Roofclix’ en het gebruik van de term ‘Roofclix’. Eiser Planet Safe heeft in de hoofdzaak zowel PON als de uitvinder van de daktegel [A] gedagvaard. [A] vordert in het onderhavige incident dat hem wordt toegestaan de Stichting Beheer intellectuele eigendom Safe ...
 • Bas Kist: Nu niet een U, maar een L uit kleine stukjes
 • Geplaatst op: 21-06-2017 | 22:00
 • Bas Kist (Chiever), de Volkskrant 20-06-2017: ""Heb ik dat niet eerder gezien? … Dat klopt. Meer dan eens. Unilever heeft namelijk ook zo’n logo”. MarketingOnline.nl, een website van de gezaghebbende Adfo Groep, is onverbiddelijk: dat nieuwe logo van de provincie Limburg is gewoon gejat van Unilever. Ook de reacties van lezers spreken boekdelen: “Te pijnlijk voor woorden” en “Best schaamteloos”.GelijkenisNet als het logo van Unilever uit 2004 is het begin juni gelanceerde beeldmerk van Limburg opgebouwd uit een groot aantal kleinere symbolen. Het vertoont inderdaad een flinke gelijkenis met het Unilever-merk. Daan de Haan, de ontwerper van het logo, zegt te kunnen begrijpen dat mensen het blauwe logo als kopie zien. “Echter, zoom je in op de losse elementen dan gaat de vergelijking niet op”, aldus De Haan. “Ik heb het in vele kleurvariaties voorgesteld, maar doordat in eerste instantie een blauwe variant naar buiten is gebracht ...
 • Facebook introduceert functie om profielfoto te beschermen tegen kopiëren
 • Geplaatst op: 21-06-2017 | 22:00
 • Tweakers bericht: "Facebook heeft in India maatregelen genomen om het kopiëren van de profielfoto van gebruikers tegen te gaan. Zo kunnen gebruikers van de Android-app geen screenshot maken van een beschermde foto. Het is onbekend of de functie in een later stadium ook in andere landen zal komen. Facebook vermeldt dat de functie vooralsnog alleen voor India is, omdat gebruikers daar bang waren om profielfoto's te uploaden vanwege de kans dat anderen ze gingen kopiëren en gebruiken voor andere doeleinden."Lees hier meer. ...
 • IEPT20170426, Rb Midden-Nederland, Inter Imex v Geka
 • Geplaatst op: 21-06-2017 | 22:00
 • Onvoldoende spoedeisend belang bij beoordeling rechtsgeldigheid opzegging overeenkomst tussen Maquinaria GEKA en Inter Imex: gelet op de datum waartegen is opgezegd (1 augustus 2018) kan bodemprocedure worden afgewacht. Zowel Maquinaria GEKA als GEKA Automation moeten verplichtingen uit overeenkomst tot 1 augustus 2018 nakomen: hier wel sprake van spoedeisend belang, handelsrelatie maakt geen onderscheid tussen Maquinaria GEKA en GEKA Automation. DISTRIBUTIEOVEREENKOMST - PROCESRECHT Kort geding. Inter Imex importeert en verkoopt metaalbewerkingsmachines aan de Nederlandse markt. Maquinaria GEKA produceert handmatig bediende metaalbewerkingsmachines. GEKA Automation produceert computergestuurde metaalbewerkings-machines, ook CNC-machines genoemd. Inter Imex is sinds (in ieder geval) 1991 de exclusieve distributeur van (nieuwe) machines en daarmee verband houdende producten van Maquinaria GEKA in Nederland. In 2016 heeft GEKA Automation een complete productielijn verkocht aan het Nederlandse bedrijf ...
 • AG HvJEU: kleur kan relevant zijn voor "vorm die wezenlijke waarde aan de waar geeft"
 • Geplaatst op: 21-06-2017 | 22:00
 • Zaak C-163/16: Louboutin v Van Haren. Prejudiciële vragen rechtbank Den Haag Merkenrecht. Bij vonnis van 9 maart 2016 (IEPT20160309) heeft de rechtbank Den Haag prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU gesteld over of het begrip “vorm” in artikel 3 lid 1e onder iii Merkenrichtlijn beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van de waar of dat deze bepaling mede ziet op andere eigenschappen van de waar zoals kleur. A-G Szpunar geeft het Hof in overweging om de vragen als volgt te beantwoorden. “Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus ...
 • Brief Minister van Veiligheid en Justitie over recente auteursrechtelijke ontwikkelingen
 • Geplaatst op: 21-06-2017 | 22:00
 • 29 838. Auteursrechtbeleid, Nr. 91, Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 14 juni 2017"Graag informeer ik u hierna over de zogenoemde Portabiliteitsverordening respectievelijk de Leesgehandicaptenverordening (met bijbehorende Leesgehandicaptenrichtlijn), die naar verwachting binnenkort in werking treden. De voornoemde verordeningen vergen, anders dan een richtlijn, geen uitvoeringswetgeving, zodat zij kort na de bekendmaking ervan rechtstreeks van toepassing zullen zijn. Verder maak ik graag van de gelegenheid gebruik uw Kamer te melden dat de algemene maatregel van bestuur privékopiëren eind dit jaar verstrijkt. De door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen Stichting onderhandelingen thuiskopievergoedingen zal bepalen welke voorwerpen met ingang 1 januari 2018 vergoedingsplichtig zijn en hoe hoog de bijbehorende vergoeding is. Het daartoe strekkende besluit zal voor die tijd in de Staatscourant worden gepubliceerd."Lees hier meer. ...
 • A-G HvJEU: uitspraak op reconventionele vordering vereist voor nietigverklaring Uniemerk
 • Geplaatst op: 21-06-2017 | 22:00
 • Zaak C‑425/16. Raimund v Aigner. Conclusie A-G ampos Sánchez-Bordona Merkenrecht. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geding tussen twee handelaars van kruidenmengsels voor toevoeging aan sterke alcohol met dezelfde benaming “Baucherlwärmer”. Raimund heeft hiervoor een Uniemerk ingeschreven en heeft een vordering wegens inbreuk op zijn merk ingesteld. Aigner heeft zich tegen deze vordering verzet door een exceptie van nietigheid van het merk op te werpen en twee jaar later een reconventionele vordering in te stellen. In beide gevallen voerde zij aan dat Raimund te kwader trouw was bij de aanvraag tot inschrijving van het teken, aangezien zij dat teken reeds gebruikte vóór de verkrijging van het merk door Raimund. Het geschil heeft geleid tot twee procedures, in eerste aanleg aanhangig bij de Oostenrijkse rechtbank voor het Uniemerk (Handelsgericht ...
 • Kamerbrief over publicatie onderzoek naar ontwikkeling afdracht leenrechtvergoedingen
 • Geplaatst op: 21-06-2017 | 22:00
 • 28330 nr. 57. Kamerbrief Minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) over de publicatie van een onderzoek naar de ontwikkeling van de afdracht van leenrechtvergoedingen in de periode 2006-2015. "Op grond van een uitzonderingsbepaling in de Auteurswet mogen openbare bibliotheken zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden (o.a. auteurs en uitgevers) werken (boeken, beeld- en geluidsdragers) uitlenen, mits hiervoor een billijke vergoeding (leenrechtvergoeding) aan de rechthebbenden wordt betaald. De Stichting Leenrecht is aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen bij de openbare bibliotheken. De Stichting Leenrecht heeft geconstateerd dat het aantal doorgegeven uitleningen de laatste jaren afneemt. Als gevolg hiervan neemt ook de afdracht van leenrechtvergoedingen af. De stichting heeft het vermoeden uitgesproken dat het verminderde aantal uitleningen mogelijk verband houdt met de opkomst van de Bibliotheek op school (dBos, onderdeel van het actieprogramma Tel mee met ...
 • IEPT20170412, Rb Den Haag, Kwekersrecht Paprika
 • Geplaatst op: 21-06-2017 | 22:00
 • Geen inbreuk op kwekersrecht [de B.V.]: geen bewijzen van geldende kwekersrechten overgelegd en geen aan de kweker/rechthebbende voorbehouden handelingen. KWEKERSRECHT Eiser is veredelaar van plantenzaden en in het bijzonder van paprika’s. Gedaagde is teler van groentegewassen. Partijen hebben in 2006 afspraken gemaakt over het opzetten van een gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe paprikarassen en een groothandel in paprikazaden. De samenwerking werd later opgezegd. Eiser vordert nu betaling van € 83.695,50 aan nog te verdelen winst. In reconventie stelt gedaagde dat sprake is van kwekersrechtinbreuk door eiser. Het gevorderde bedrag wordt toegewezen. De reconventionele inbreukvordering wordt afgewezen, omdat gedaagde geen bewijzen heeft overgelegd van geldende kwekersrechten en omdat niet is gesteld of gebleken dat er aan de kweker/rechthebbende voorbehoudende handelingen hebben plaatsgevonden.
 • Nieuwe Uniemerkenverordening per 1 oktober 2017
 • Geplaatst op: 20-06-2017 | 22:00
 • BMM bericht: “De Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie) werd op 16 juni 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. De Verordening vervangt Verordening (EC) No. 207/2009 van 26 februari 2009 en is van toepassing vanaf 1 oktober 2017.” Lees de verordening hier. De verordening zal binnenkort op Boek9.nl en in onze wettenbundels verschijnen. ...
 • IEPT20170322, Rb Den Haag, Kwekersrecht
 • Geplaatst op: 20-06-2017 | 22:00
 • Gedaagde heeft inbreuk gemaakt op kwekersrecht eiseres: vermeerdering niet onder licentie geschied en ten aanzien van natuurlijk vermeerderd materiaal aanvullende vermeerderingshandelingen verricht, terwijl gedaagde wist dat gebruik van zelf vermeerderd materiaal als teeltmateriaal niet onder licentie viel. Gedaagde moet passende vergoeding van € 18.576 betalen: gebaseerd op € 0,30 per stek, areaaloverschrijding van 5.160 m2, 12 stekken per m2. Gedaagde moet € 80 aan achterstallige royalty’s betalen. KWEKERSRECHT Eiseres drijft een onderneming die zich onder meer bezig houdt met de veredeling van vaste planten en (snij)heesters en is houdster van een kwekersrecht voor [ras]. Gedaagde drijft een bloemen- en plantenkwekerij. Eiseres heeft twee maal teeltmateriaal aan gedaagde verkocht voor € 0,50 per plantenstek. Eiseres stelt een areaaloverschrijding van 7.900 m2 te hebben geconstateerd bij gedaagde. ...
 • IEPT20170607, Rb Amsterdam, Het Parool
 • Geplaatst op: 20-06-2017 | 22:00
 • Uitlatingen Het Parool over link vastgoedhandelaren met criminaliteit niet onrechtmatig: zaak van publiek belang uitlatingen mede gaan om verkoop voormalige politiebureaus, uitlatingen geven weer wat tussen partijen reeds vaststaat, geen schending persoonlijke levenssfeer nu artikelen zien op zakelijk bestaan eisers. PUBLICATIE Eisers hebben sinds 1996 gezamenlijk een vastgoedportefeuille in Amsterdam. Het Parool heeft bericht over een link tussen deze vastgoedhandelaren en criminaliteit. De artikelen gaan onder meer over de verkoop van voormalig politiebureaus. Volgens eisers zijn de uitingen van Het Parool onrechtmatig. Het gaat onder meer om de uitlatingen: “[…] twee kopers van de panden van de gewezen politiepanden Bureau [straat 3] en Bureau [straat 2] op de Wallen (hadden) banden met crimineel [naam 3] . Het ging om vastgoedinvesteerders [eiser sub 2] en [eiser ...
 • Nederland versterkt positie als Europees innovatieleider
 • Geplaatst op: 20-06-2017 | 22:00
 • Rijksoverheid.nl bericht: “Nederland heeft zijn positie als innovatief koploper verder versterkt. Uit het vandaag gepubliceerde gezaghebbende European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie blijkt dat Nederland ten opzichte van vorig jaar een hogere score noteert op de 27 indicatoren voor innovatiekracht. Ook is Nederland van de vijfde plek, gestegen naar de vierde plek op de lijst en heeft het daarmee Duitsland gepasseerd. Naast Nederland en Duitsland zijn ook Zweden, Denemarken, Finland en het Verenigd Koninkrijk in 2017 als innovatieleider aangeduid. In 2016 behaalde Nederland deze aanduiding voor het eerst.[...] Nederland scoort goed op het European Innovation Scoreboard (EIS) bij de kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties, het aandeel van het MKB in innovatie en de onderlinge samenwerking van bedrijven om dit te stimuleren. De uitgaven aan onderzoek & ontwikkeling vanuit de publieke sector liggen ruim boven ...
 • IEPT20170216, Rb Limburg, Aliter Curari v Dr. Rath
 • Geplaatst op: 19-06-2017 | 22:00
 • Conservatoir beslag gehandhaafd ten aanzien van Aliter Curari: niet uit te sluiten dat Aliter Curari in strijd met geheimhoudingsbeding heeft gehandeld. Conservatoir (derden)beslag ten aanzien van [eiseres sub 2], [eiseres sub 3] en [X] opgeheven: [eiseres sub 2] en [eiseres sub 3] in privé niet gebonden aan geheimhoudingsbeding, [X] ten tijde van geheimhoudingsbeding nog niet opgericht PROCESRECHT Kort geding. In met het beëindigen van een distributieovereenkomst tussen partijen worden al enige tijd procedures gevoerd. Zie bijvoorbeeld IEPT20161108 en IEPT20160812. In de onderhavige procedure heeft [Y] voor een bedrag van € 510.000 conservatoir (derden)beslag gelegd onder eisers. Eisers vorderen opheffing van de beslagen. De voorzieningenrechter handhaaft het conservatoir beslag ten aanzien van Aliter Curari. De ...
 • IEPT20170524, Rb Gelderland, Selamat Innovations v Trint
 • Geplaatst op: 19-06-2017 | 22:00
 • Vordering tot overschrijven registratie model voor schenksysteem verf afgewezen: onvoldoende onderbouwd op welke grond moderecht aan failliete rechtspersoon Selamat Innovations toekomt. Geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid: onvoldoende onderbouwd dat registreren modelrecht op naam Selamat Innovations faillissement had kunnen voorkomen, niet vast komen te staan dat tijdelijke overheveling bedrijfsvoering faillissement heeft veroorzaakt. Trint kan wel worden aangesproken voor € 9.000: niet voldaan aan stortingsplicht. IE-GOEDERENRECHT Selamat Innovations (hierna: Selemat) is in 2010 door Trint en [persoon A] opgericht als onderneming om door hen ontwikkelde producten te vermarkten en intellectuele en industriële eigendomsrechten te verkrijgen, beheren en exploiteren. Beide oprichters zijn tot bestuurder benoemd en zij namen ieder voor 50% deel in de aandelen van de vennootschap. Op 21 oktober 2011 is namens Selamat een octrooiaanvraag ingediend voor ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Intellectueel Eigendomsrecht - algemeen nieuws