Spreksel advocaten Maastricht

Overzicht Rechtspraak Nederland Algemeen

 • Planning van digitale zittingen
 • Geplaatst op: 15-03-2018 | 15:04
 • Sinds 1 september is het verplicht om in de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in civiele handelsvorderingen digitaal te procederen. Op dit moment zijn ruim 800 zaken digitaal ingediend. Afgelopen week is op de website van het Advocatenblad een bericht gepubliceerd waaruit men zou kunnen opmaken dat bij de planning van de mondelinge behandeling van digitale zaken er geen rekening wordt gehouden met de verhinderdata van advocaten. Om misverstanden te voorkomen lichten wij de wijze van planning van zittingen in digitale zaken toe, zoals deze ook in het procesreglement (pdf, 788,3 KB)is beschreven.Hoe gaan de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland om met verhinderdata van advocaten in digitale zaken? Advocaten kunnen, zoals altijd al gebruikelijk is, verhinderdata opgeven. Bij de planning van de zitting wordt daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. De precieze datum is uiteraard afhankelijk van de verhinderdata van advocaten en zittingscapaciteit van rechters en secretarissen. Dat is ...
 • Rechtspraaksystemen weer beschikbaar na onderhoud in weekend
 • Geplaatst op: 12-03-2018 | 07:16
 • Alle computersystemen van de Rechtspraak zijn weer beschikbaar na onderhoud dat afgelopen weekend plaatsvond. Als voorzorgmaatregel worden de IT-voorziening extra in de gaten gehouden. Mochten gebruikers onverhoopt op problemen stuiten, dan staat het vRechtspraak Servicecentrum klaar om te helpen. ...
 • Tweede Kamer neemt wetten Netherlands Commercial Court aan
 • Geplaatst op: 08-03-2018 | 09:33
 • Wetgeving maakt Engelstalig procederen mogelijkDe Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met wetgeving (tweedekamer.nl) die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Hiermee is een volgende stap gezet in de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC), een rechtbank gespecialiseerd in internationale handelsgeschillen.‘We zijn blij dat de wetten door de Tweede Kamer zijn aangenomen,’ reageert Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak). ‘Snel nadat de wetgeving ook door de Eerste Kamer is, kunnen we de eerste zaken behandelen bij de NCC. Praktisch gezien staat hiervoor alles in de steigers, maar deze wetgeving is cruciaal omdat het een wettelijke basis geeft om in het Engels te kunnen procederen.’ AmsterdamDe NCC wordt een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en van het gerechtshof Amsterdam. Met de oprichting van de nieuwe rechtbank – waar het Engels de voertaal is – komt de Rechtspraak tegemoet ...
 • ‘Rechter moet megaschikkingen kunnen toetsen’
 • Geplaatst op: 01-03-2018 | 12:50
 • Reactie overheid op strafbaar gedrag moet zichtbaar zijnBij megaschikkingen in strafzaken moet de rechter een controlerende en rechtsbeschermende taak krijgen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland het geval is. Dit zegt Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) naar aanleiding van het tv-programma Zembla vanavond over schikkingen buiten de rechter om. Op dit moment speelt de rechter geen rol bij de totstandkoming van schikkingen en transacties tussen het Openbaar Ministerie en een verdachte. Bakker: ‘Het OM maakt zelf een belangenafweging en legt zelf een straf of transactie op die zij passend vinden. We twijfelen er niet aan dat het goed gebeurt, maar de Rechtspraak wil dat deze zaken in openbaarheid worden berecht en door onafhankelijke rechter moet worden beslist.’ Het zou beter dat een schikking pas tot stand kan komen als de rechter hiervoor – na controle – toestemming geeft, stelt Bakker. Minder ...
 • Rechtspraak blij met Rouvoet-rapport over vechtscheiding
 • Geplaatst op: 23-02-2018 | 10:05
 • Hervormingsplannen familierechters overgenomenDe Rechtspraak is blij met de resultaten van het Platform Scheiden zonder schade, dat plannen heeft gemaakt om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van een problematische scheiding. Oud-politicus André Rouvoet presenteerde vandaag het resultaat van een opdracht die de ministeries van Justitie en VWS hem gaven: samen met betrokken organisaties ideeën ontwikkelen voor een nieuwe manier van omgaan met (dreigende) vechtscheidingen. Alternatieve werkwijzen die familierechters de afgelopen jaren hebben bedacht en uitgeprobeerd, zijn daarin opgenomen. ‘Dit is een bevestiging dat we op de goede weg zijn’, zegt rechter Johan Visser.Steeds meer vechtscheidingenProblematische scheidingen komen steeds vaker voor en daar zijn de kinderen de dupe van. Zij worden vaak inzet van het gevecht tussen hun vader en moeder, die niet in staat zijn goed om te gaan met de scheiding en zich zo vastbijten in hun strijd, dat ...
 • 'Uitbreiding spreekrecht slachtoffers is een logische stap'
 • Geplaatst op: 22-02-2018 | 15:04
 • Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft vandaag, op de Europese Dag van het Slachtoffer, zijn plannen bekendgemaakt om de positie van slachtoffers in strafzaken te verbeteren. Een van de voorstellen is het spreekrecht voor slachtoffers uit te breiden. 'Het is goed dat slachtoffers en nabestaanden een stem in de rechtszaal hebben gekregen. Rechters ervaren in de zittingszaal dagelijks het belang hiervan. Nu wil de minister ook stieffamilie de mogelijkheid geven om te vertellen wat de impact van een misdrijf is geweest, dat is een logische stap', aldus Frits Bakker, voorzitter Raad voor de rechtspraak.AdviesDe minister is van plan voor het eind van 2018 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen, waarin hij zijn plannen verder uitwerkt. Bakker: 'De Rechtspraak zal dan adviseren over de voorstellen en beoordelen of het in lijn is met de afspraken die we onder andere in Nederland gezamenlijk hebben gemaakt, bijvoorbeeld ...
 • Test archivering met digitale vreemdelingenzaken
 • Geplaatst op: 19-02-2018 | 13:29
 • De Rechtspraak ontwikkelt een systeem om digitale zaken te archiveren. Op 21 februari vindt een test plaats met digitale vreemdelingenzaken uit 2015. Advocaten van deze zaken hebben daarover bericht ontvangen. Archivering digitale zakenNet zoals papieren zaken, moeten ook digitale zaken worden gearchiveerd. Zo’n zaak blijft in Mijn Rechtspraak tot 6 maanden na afdoening in hoogste instantie. Na die tijd stuurt de Rechtspraak alle dossierstukken, zaakgegevens en het zaakverloop naar de digitale archiefkast van het Centraal Digitaal Depot bij de Justitiële Informatiedienst JustID. Partijen kunnen de zaak dan niet meer raadplegen in Mijn Rechtspraak. Het blijft mogelijk om het dossier nog op te vragen, via het Rechtspraak Servicecentrum. TestOp 21 februari start de test met het overzetten van dossiers naar het Centraal Digitaal Depot. De Rechtspraak gebruikt daarvoor een deel van de digitale vreemdelingenzaken uit 2015. De betreffende advocaten hebben hierover bericht ontvangen. Hoewel ...
 • 9 t/m 11 maart: Rechtspraaksystemen niet bereikbaar door groot onderhoud
 • Geplaatst op: 09-03-2018 | 10:00
 • Onderhoud start vrijdagavond 9 maart om 18.30 uurVan vrijdagavond 9 maart tot en met zondag 11 maart zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Ook het overgrote deel van de faxnummers van de Rechtspraak is niet bereikbaar.De werkzaamheden starten op vrijdagavond om 18.30 uur en duren tot zondagavond 23.59 uur. Voor gedetailleerde informatie over welke systemen en diensten niet beschikbaar zijn, zie: onderhoud en storingen.Hou het Twitteraccount (@RechtspraakNL) in de gaten voor eventuele updates. ...
 • Inschrijving Summercourt geopend
 • Geplaatst op: 14-02-2018 | 09:45
 • Rechtenstudenten die een loopbaan als rechter of officier van justitie overwegen, kunnen zich weer aanmelden voor SummerCourt. Hetb evenement, georganiseerd tussen 2 en 6 juli, biedt de kans om een zomerweek lang te proeven aan de wereld van rechters en officieren van justitie.SummerCourt is bedoeld voor universitaire studenten Nederlands recht in het 3e of 4e jaar van hun bachelor- of hun masterfase. De deelnemers worden de 1e week van juli ondergedompeld in de praktijk van het recht en ervaren zelf hoe het is om een strafeis te bepalen, requisitoir te houden, zitting te leiden en vonnis te schrijven. Er is plaats voor 80 studenten, die bij rechtbanken in het hele land aan de slag gaan. De inschrijving eindigt 11 maart. ...
 • Raad voor de rechtspraak waarschuwt: zie voorarrest niet als een lichtvoetige maatregel
 • Geplaatst op: 14-02-2018 | 15:56
 • Vanavond wordt de Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme besproken in de Tweede Kamer. De nieuwe wet moet onder andere het verlengen van voorarrest voor verdachten van  terroristische misdrijven mogelijk maken. De Raad voor de rechtspraak waarschuwt om het voorarrest niet als een lichtvoetige maatregel te zien en daar zorgvuldig mee om te gaan. De voorgestelde wet heeft drie speerpunten. Ten eerste de mogelijkheid om het voorarrest te verlengen zonder dat er sprake is van ernstige bezwaren tegen de verdachte. Nu is voorarrest zonder ernstige bezwaren (een sterkere vorm van verdenking dan alleen een redelijk vermoeden van schuld) al mogelijk, maar verlenging nog niet. Het tweede speerpunt is gericht op het verruimen van mogelijkheden om DNA onderzoek te doen bij de verdachte. Tot slot noemt de nieuwe wet een brede aangifteplicht voor een ieder die kennis draagt van terroristische misdrijven. DilemmaIn zijn advies
 • 'Goede rechtspraak is essentieel voor een sterke rechtsstaat'
 • Geplaatst op: 12-02-2018 | 08:13
 • Goede rechtspraak is essentieel voor een sterke rechtsstaat. Maar de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland staat onder druk. Dit zei Kees Sterk, lid van de Raad voor de rechtspraak in een deskundigendebat over de staat van de rechtsstaat in de Eerste Kamer. De 3 staatsmachten moeten samenwerken aan de versterking van de rechtsstaat, zei hij. Daarbij moet de rechter niet door andere staatsmachten gezien worden als een sta-in-de-weg of als louter een kostenpost. Op peil houdenSterk besprak 3 onderwerpen die volgens de Raad essentieel voor het op peil houden van de rechtsstaat en het in balans houden van de staatsmachten. Om te beginnen benadrukte hij dat de overheidsrechter bijdraagt aan een evenwichtige rechtsstaat door neveneffecten als rechtshandhaving, rechtsbescherming en rechtsontwikkeling. En door het publieke debat naar aanleiding van uitspraken van de rechter. ‘De rechter vervult dus niet alleen een taak in individuele zaken, ...
 • Tweede Kamer voor meer disciplinaire maatregelen rechters
 • Geplaatst op: 06-02-2018 | 15:38
 • Rechtspraak pleit al langer voor meer mogelijkhedenDe Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen worden verruimd. Alle partijen in de Kamer stemde voor de wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. De Rechtspraak pleit al langer voor zo’n wijziging en adviseerde eerder positief over het wetsvoorstel. De rechterlijke organisatie kan op dit moment maar zeer beperkt maatregelen treffen als rechters ongeoorloofd gedrag vertonen.SteunToen zich vorige week tijdens een Kamerdebat over het voorstel een meerderheid leek af te tekenen, reageerde Kees Sterk (vicevoorzitter van de Raad voor de rechtspraak) tevreden. Hij benadrukte dat de uiteindelijke keuze vanzelfsprekend aan de politiek is, maar ook dat de Rechtspraak graag ziet dat de mogelijke disciplinaire maatregelen worden uitgebreid. Sterk: ‘Het voorstel komt voor een belangrijk deel overeen met ...
 • Rechtspraak oriënteert zich op onafhankelijke toetsing digitalisering
 • Geplaatst op: 05-02-2018 | 18:17
 • De Rechtspraak oriënteert zich op een verzoek aan het Bureau ICT-toetsing (BIT) om een onafhankelijke toets uit te voeren ten behoeve van de verdere digitalisering van de rechtspraak. De Rechtspraak gaat op korte termijn met het CIO Rijk, verantwoordelijk voor ICT bij de Rijksoverheid, in overleg om de mogelijkheden te verkennen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het borgen van de onafhankelijkheid en rechtsstatelijkheid van de Rechtspraak. Om deze reden zijn onderzoeken van de digitalisering tot nu toe uitgevoerd door onafhankelijke bureaus.In alle rechtsgebieden zijn inmiddels eerste digitale stappen gezet. Maar het is ook duidelijk geworden dat het realiseren van digitaal procederen door de Rechtspraak complexer is dan was voorzien en daardoor meer tijd en geld kost. Zoals eerder gemeld in de voortgangsrapportage aan de minister van Justitie en Veiligheid (pdf, 257,5 KB) noodzaken de complexiteit van de digitalisering ...
 • Kamermeerderheid tekent zich af voor meer disciplinaire maatregelen rechters
 • Geplaatst op: 01-02-2018 | 16:28
 • Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt voorstander van het verruimen van mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen. Dit beeld tekende zich vandaag af tijdens een Kamerdebat over de wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. De Rechtspraak pleit al langer voor zo’n wijziging en adviseerde eerder positief over het wetsvoorstel. De rechterlijke organisatie kan op dit moment maar zeer beperkt maatregelen treffen als rechters ongeoorloofd gedrag vertonen.Kees Sterk, vicevoorzitter van de Raad voor de rechtspraak: ‘Hoewel de uiteindelijke keuze natuurlijk aan de politiek is, zijn we blij om te zien dat dit voorstel steun lijkt te krijgen in de Kamer. Het komt voor een belangrijk deel overeen met voorstellen die de Rechtspraak eerder zelf deed. Op dit moment kunnen we geen maatwerk bieden als een rechter zich ongepast gedraagt. We kunnen óf een schriftelijke waarschuwing geven, of een ...
 • Onderzoek: rechtsstaat wereldwijd onder druk
 • Geplaatst op: 31-01-2018 | 15:36
 • Nederland op 5de plaats op gezaghebbende internationale ranglijstWereldwijd staat de rechtsstaat onder druk. Dit blijkt uit de vandaag verschenen Rule of Law Index (worldjusticeproject.org). In een meerderheid van de 113 onderzochte landen ging het vergeleken met vorig jaar slechter op het gebied van mensenrechten en de mogelijkheden om de overheid te kunnen controleren. Ook was het voor mensen moeilijker om hun recht te halen bij een rechter. Elk jaar stelt het gezaghebbende World Justice Project de ranglijst samen door rechtsstelsels van over de hele wereld met elkaar te vergelijken. In Scandinavië zijn volgens de lijst de beste rechtssystemen ter wereld te vinden. Direct daarna volgt Nederland. Met een 5de plek handhaaft Nederland zijn positie van vorig jaar. Op het gebied van civiel recht staat Nederland zelfs bovenaan en ook worden wetten en regels hier het beste gehandhaafd. Helemaal onderaan de lijst, op de ...

nl | enAlgemene voorwaarden | Disclaimer

Spreksel advocaten > Actualiteiten > Rechtspraak Nederland Algemeen